ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ မိဘမဲ့ကေလးစာသင္ေက်ာင္း ၃၃ ေက်ာင္းတို့ကို ေျခနင္းလက္ေဆးစင္ႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာရည္မ်ားလွူဒါန္း

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို တိုက္တြန္း အားေပးရန္ႏွင့္ COVID-19 ကူးစက္ျပန႔္ပြားမွုမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ မိဘမဲ့ကေလးစာသင္ေက်ာင္း၃၃ေက်ာင္းတို့ကို…

0 Comments

ကြန္ရက္ကို 4.5G သို႔ ျမႇင့္တင္ၿပီး ဆန္းသစ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တယ္လီေနာ မိတ္ဆက္

ျမန္မာ့ေဒတာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အရိွန္ျမႇင့္တင္ျခင္း ·        ပိုမိုျမန္ဆန္သၫ့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုသည္မွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ေသာ…

0 Comments

ျမန္မာ့ပထမဆုံး အြန္လိုင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒီဇိုင္းတီထြင္ဆန္းသစ္မွုၿပိဳင္ပြဲ “APPathon” တြင္ အနိုင္ရရွိသူမ်ားကို ေၾကညာ

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာ့ပထမဆုံး အြန္လိုင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒီဇိုင္းတီထြင္ ဆန္းသစ္မွုၿပိဳင္ပြဲႀကီးျဖစ္သည့္ “APPathon” တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၁၅၇ ေယာက္မွ…

0 Comments

Stevie International Business Awards ၂၀၂၀ တြင္ အေကာင္းဆုံးဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးနိုင္မွုႏွင့္ လူမွုအက်ိဳးျပဳတာဝန္ယူမွုအတြက္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားသည့္ ဆု၃ဆု ရယူနိုင္ခဲ့

အူရီဒူးျမန္မာသည္ Stevie International Business Awards ၂၀၂၀ တြင္ တစ္ႏွစ္တာ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုအရွိဆုံး ကုမၸဏီ…

0 Comments

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္  ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ တေနရာတည္းစုံလင္စြာ ဝန္ေဆာင္မူေပးနိုင္ရန္ B360 Marketing Consulting Firm ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ Vanguard Myanmar

Vanguard Myanmar သည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အစုံ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို နည္းပညာအသုံးျပဳၿပီး ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္မွာ…

0 Comments