ျမန္မာဖူဆယ္လိဂ္ပဲြစဥ္ ၁၂ ကုိဇန္န၀ါရီ ၂၂ရက္တြင္ျပန္လည္က်င္းပမည္

ျမန္မာဖူဆယ္လိဂ္အမွတ္ေပးေဘာလုံးျပိဳင္ပဲြ ပဲြစဥ္ ၁၂ ဒုတိယအေက်ာ႔ပဲြစဥ္မ်ားကုိဇန္န၀ါရီ ၂၂ရက္တြင္သု၀ဏၰအမ်ိဳးသားအားကစားျပိဳင္ပဲြရုံ-၁၌နံနက္၈နာရီမွစတင္ကာျပန္လည္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဖူဆယ္လိဂ္ပဲြစဥ္ ၁၁ ပထမအေက်ာ႔အျပီးတြင္MICဖူဆယ္အသင္းကရမွတ္၃၃မွတ္ျဖင္႔ရာသီ၀က္ခ်န္ပီယံအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ႔ျပီး ဒုတိယေနရာတြင္ VUC ဖူဆယ္အသင္းက ရမွတ္၃၀မွတ္ျဖင္႔ရပ္တည္ေနသည္။

ပဲြစဥ္ ၁၂ ကုိဇန္န၀ါရီ၂၂ရက္တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး ထိပ္ဆုံးမွ MICအသင္းမွအဆင္႔၇ေနရာမွ COMRADEအသင္းႏွင္႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယေနရာမွ VUCအသင္းမွာ အဆင္႔၆ေနရာမွ AMMအသင္းႏွင္႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အျခားပဲြစဥ္မ်ားအျဖစ္ Myoma YTD အသင္းႏွင္႔ WHITE COLOUR အသင္း၊ GV ATHLETICအသင္း ႏွင္႔TITAN XII အသင္း၊ျမန္မာယူ-၁၉အသင္းႏွင္႔ UPTအသင္း၊ေရႊျမ၀တီအသင္းႏွင္႔Pyay Unitedအသင္းတုိ႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာဖူဆယ္လိဂ္ျပိဳင္ပဲြကုိအသင္းေပါင္း၁၂သင္းျဖင္႔က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ျပီးအဆုိပါပဲြစဥ္မ်ားအတြက္ကြင္း၀င္ေၾကးမ်ားကုိလူတစ္ဦးလွ်င္၅၀၀က်ပ္သတ္မ်တ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Myanmar Love Football
photo-MIC FUTSAL