ကင္း

ကင္း……………..ဘယ္သူမွမကင္းႏိုင္တဲ့တရားအခ်ိန္မတန္ေသးဘဲရင္ဆိုင္သြားသင္ဖန္တီးခဲ့ေသာရယ္ေမာသံမ်ားရုံေတြထဲမွာခုထိၾကားဒုကၡမေပးတတ္ေသာသင္၏စိတ္ထားသင္သြားေလရာထပ္ၾကပ္ဖဝါးေလာကကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့ကုသိုလ္အင္အားသင္ကိုေစာင့္ေရွာက္ပါေစသား…… ျမန္မာစာေရာင္းရင္းၿငိမ္းမင္း