အမိႈက္ကင္းစင္

ဂုဏ္‌ယူစရာ
ဓႏု‌ေျမမွာ
ဆင္‌နက္‌‌ေခ်ာင္‌ ရြာၿပီး

‌ေနာက္‌ထပ္‌
အမိႈက္‌ကင္းစင္‌

#‌ေက်ာကၠဴျပင္‌

အမိႈက္‌ဆိုတာဂ်ိဳနဲ႔လား လို႔ ‌ေမးယူ‌ေနရမယ္