မဂၤလာရွိေသာ နံနက္ခင္းေလးပါ။

“ဘုရားရိွခိုး´´

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
{၃} ေခါက္

“သရဏဂုဏ္ ေဆာက္တည္´´

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

“ေမတၱာ {၁၁}နည္း ပြားပုံ´´

၁။ လုံးစုံမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၂။ ေၾကာက္တတ္,မေၾကာက္တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊
သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၃။ ျမင္အပ္,မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊
သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၄။ ေဝးေန,နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၅။ ဘဝဇာတ္ဆုံး၊ မဆုံးမ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၆။ ရွည္-တို-အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၇။ ႀကီး-ငယ္-အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၈။ ဆူ-ႀကဳံ-အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱဝါ၊ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၉။ လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၀။ အထင္ေသးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၁။ ဆင္းရဲလိုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
ဥပါဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေဝး၊ ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ဘုံသုံးဆယ့္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျပည့္ပါေစ၊ ဘယာေဝး၍ ေအးပါေစ။

“အမွ်ေဝ´´

ယေန႔ယခု ျပဳလုပ္အားထုတ္ရေသာ

ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔၏ အဖို႔ဘာဂကို

အလုံးစုံေသာ ေဝေနယ် သုခိတ ဒုကၡိတ

သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား အမွ်ကုသိုလ္ေပးေဝပါ၏၊

အမွ်ရၾက၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ

ခ်မ္းသာၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္ေလာ့။

ကုသိုလ္ အမွ် အမွ် အမွ်ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။

သာဓု သာဓု သာဓု {၃}ေခါက္။

“ဆုေတာင္း´´

ယေန႔ယခု ျပဳလုပ္အားထုတ္ရေသာ

ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္

မရွိဟူေသာစကား မၾကားရ၍

အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာ

ေပးကမ္း လွဴဒါန္းႏုိင္ၿပီး

ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္၏

အေထာက္ပံ႔ေကာင္း ျဖစ္ရပါလို၏ အရွင္ျမတ္ဘုရား။

အရွင္ေခမာသီရိ {ဓမၼမာမက} ေရးသား ပူေဇာ္ပါသည္။