အခြန္အမ်ားဆံုးေပးတ့ဲေရႊေတာင္

အခြန္ဘ႑ာအမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ပါ၀င္ခဲ့သည္႔ ေရႊေတာင္ဖြ႔ံ ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Shwe Taung Development Co., Ltd.) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္သည္႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ယေန႔ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၊ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တာ၀န္သိစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္ မိမိတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါေသာ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မိသားစု၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Customer မ်ား၊ Supplier မ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအား အၿမဲ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္သိမႈရွိသည္႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ ပိုမိုအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။