ေမာေတာ့ေမာတာေပါ့ ဒါေပမယ့္မေမာဘူး!!!

မူေဘာင္လား လူေဘာင္လားမူစနစ္လား လူစနစ္လား

Cartoonist Min HtetLuu