ကမာ႓ ႔ေရရရွိေရးေန႕

ဒီႏွစ္ရဲ႕”ကမာၻ႔ေရရရွိေရးေန႔ (World Water Day)” ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ မည္သူတစ္ဦးမွ် မက်န္ရစ္ေစရ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ “Leaving no one behind” ဆိုတဲ့ စာသားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ၂၀၃၀ ခုနွစ္အတြက္ ရည္မွန္းထားတဲ့ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြထဲက အဓိကက်တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႔တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ၎ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ လူတိုင္းလူတိုင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစဖို႔ ရည္မွန္းထားရွိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(UN Water)
#WASH #LeavingNoOneBehind #UNWater