ထူးအိမ္သင္နဲ႔မွားမွားေနဇာတ္လမ္း

၀ဲမွယာ။
Dr. ၀င္းေဇာ္ (၈ ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံအတြင္း စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္၍ ေသဆုံးသြားေသာ ကိုးတန္းေက်ာင္းသူ မ၀င္းေမာ္ဦးအား ကယ္ဆယ္သူ ဆရာ၀န္တဦး)၊ ဦးလွသိန္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္)၊ သက္ထြန္းဦး၊ Dr. ေဒၚစန္းႏြဲ႔ (Coordinator, NLD’s Education Network)၊ မစိုးစိုး (Coordinator, NLD’s Education Network)