ဖုန္းနဲ႕ရိုက္ခ့ဲတ့ဲပံုေလး

ViVo v1 ဖုန္းေလးနဲ႔႐ိုက္ခဲ့တဲ့ပံုေတြ ျပန္ေတြလို႔

photo ‘ Mahaw Elian