ရြာငံေလာက္လွတ့ဲရႈခင္းမ်ိဳးရွိလား

မရိွဖူး….မရိွဖူး႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ ရြာငံၿမိဳနယ္ေလာက္လွတဲ့႐ွဴ႕ခင္းမ်ိဳးမရိွဖူး….မရိွဖူး…..ဘယ္ေနရာမွမရိွဖူးCrd#Ori-cameramen#