လူတိုင္းနဲ႕တည့္ေအာင္ေပါင္းပါ

လူတုိင္းနဲ ့ေတာ့ တည့္ေအာင္ေပါင္းပါ
လူမဟုတ္တဲ့ လူတစ္ခ်ဳိ့နဲ ့ မတည့္တာေတာ့
မင္း အျပစ္မဟုတ္ဘူး
ကုိယ့္ခ်စ္သူကုိ တန္ဖုိးထားျပီးသစၥာရွိေပးပါ
မင္း ေမတၲာနဲ ့မတန္သူအတြက္
ဥေပကၡာျပုလုိက္တာေတာ့
မင္း အျပစ္မဟုတ္ဘူး

#ဇင္းနစ္ မေကြး