ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ဆိုတာ

ေမး။၁၁ႀကိမ္ေတာင္ မင္းကိုနမ္းခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ မင္းက
မကာကြယ္မခုခံဘူးလားတဲ့။
ေျဖ။ ခုခံပါတယ္တရားသူႀကီး
ေမး။ ဘယ္လိုခုခံလိုက္သတံုးကြဲ႕
ေျဖ။ ကၽြန္မ ၂ႀကိမ္တိတိ ျပန္နမ္းလိုက္ပါတယ္
တရားသူႀကီးရွင့္။

(ေၾကာ္ျငာ)
ဒီစာအုပ္ကေလးကို
စိတ္ဝင္စားလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။
ျပဌာန္းခ်က္ ၊ စီရင္ထံုးမ်ားနဲ႔
ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့
ဥပေဒပညာ႐ွင္မ်ားရဲ႕အျမင္ကို
သပ္သပ္ခပ္ခပ္ကေလးစုစည္းေပးထားတာပါ။
စာအုပ္ျပဳစုတဲ့ဆရာက
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သင္
(စာေရးဆရာေမာင္သင္)ရဲ႕သားတဲ့။
ဒါလည္းစိတ္ဝင္စားမိတယ္။
ဝန္ခ်ေတာင္စာေပက ျဖန္႔ပါမယ္။
တစ္အုပ္ ၃၀၀၀ က်ပ္ပါ။
မႏၲေလးဆို
ေအာင္ျမင္ပိုင္စာေပမွာရႏိုင္ပါမယ္။
ရန္ကုန္ ျဖန္႔ဖို႔အသင့္ ျဖစ္ပါၿပီ။