ေရႊ႔လ်ားကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းေပးေနၿပီ

ေျမာက္ဥကၠလာပ ေရြ႕လ်ားကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ဒုတိယအႀကိမ္ (၄/၂၀၁၉) ဖြင့္လွစ္ျခင္း
North Okkalapa, mobile computer class.
ၸဤသင္တန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိလူငယ္၊ ေမာင္မယ္မ်ားဖြြံ႕ၿဖိဳးေရး
အတြက္ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္
အေျခခံကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳနည္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္း သင္ခန္း
စာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
သင္ၾကားေပးမည့္သင္ခန္းစာမ်ား
Microsoft Word 2016
Microsoft Excel 2016
Microsoft Power Point 2016
Adobe PageMaker 7.0 ႏွင့္
Adobe Photoshop CS3, CS6 တို႔ကို အရည္အ
ခ်င္းျပည့္၀ေသာဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ အျမည္းမွ်သာ မဟုတ္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္၀င္ႏိုင္သည့္အထိ သင္ၾကားေပးသြား
မည္။
Microsoft Word ႏွင့္ Adobe PageMaker တြင္ စာစီစာရိုက္သင္ခန္းစာမ်ား၊ စာအုပ္ထုတ္လုပ္ပံုမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာတပ္ပံုမ်ား၊ စာအုပ္အဖံုးျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊ လိပ္စာကဒ္ျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊ Microsoft Excel တြင္ စာရင္းအင္းတြက္ခ်က္ပံုမ်ား၊ရာခိုင္ႏႈန္းခြဲနည္းမ်ား၊ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းတြက္ခ်က္နည္းမ်ား၊အေျခခံရံုးသံုးစာရင္းအင္းတြက္ခ်က္ပံုမ်ား၊ Microsoft PowerPoint တြင္ Presentation ျပဳလုပ္ပံုမ်ား၊ Slide Show ျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊Animation အသံုးျပဳပံုမ်ား၊ Photoshop သင္ခန္းစာတြင္ ဓါတ္ပံုအေဟာင္းမ်ားျပဳျပင္ပံုမ်ား၊ လိုင္စင္ပံုျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊ ကုတ္အင္းက်ီထည့္နည္း၊ Photoshop ကိုအသံုုးျပဳ၍ ဓါတ္ပံုအလွဆင္နည္းမ်ားကို Brand New Laptops မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးစားသင္ယူပါက သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳပံုမ်ားကိုနားလည္သိရွိသြား
မည္ျဖစ္သည္။
မည္သူမဆို ပညာအရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ
တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ (မွတ္ခ်က္) လက္ရွိအေျခခံ
ပညာေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက သတၱမတန္း ႏွင့္ ၎၏ အထက္ကိုသာ လက္ခံပါသည္။
(အရမ္းငယ္ရင္ သင္ခန္းစာနားမလည္မွာစိုးလို႔ပါ)
တန္းခြဲတစ္ခုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ (10) လံုး လူ(10) ဦးသာ
လက္ခံပါသည္။တန္းခြဲ (၂) ခုရွိပါသည္။
စတင္မည့္ေန႕ – 7.2.2019 (တနလာၤ မွ ေသာၾကာ)
တစ္ပတ္(၅) ရက္
ၿပီးဆံုးမည့္ေန႔ – 1.3.2019
အခ်ိန္ – (၄း၀၀ မွ ၆း၀၀) (၆း၀၀ မွ ၈း၀၀)
အထက္ပါတန္းခြဲ (၂) ခုမွ မိမိႏွစ္သက္ရာ တန္းခြဲတစ္ခုကို တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။
လိုအပ္သည့္အရာမ်ား
ဓါတ္ပံု (၂) ပံု
မွတ္စုစာအုပ္
ကြန္ပ်ဴတာ ထိန္းသိမ္းခ ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းေၾကး basic (၁၅၀၀၀) ႏွင့္ photoshop အတြက္ (၂၀၀၀၀)
က်ပ္တို႔ကို သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ေပးသြင္းရမည္။

အထက္ပါသင္ခန္းစာ (၂) ခုမွ မိမိႏွစ္သက္ရာ သင္ခန္းစာတစ္ခုကို တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
သင္တန္းေၾကးေကာက္ခံရသည့္အေၾကာင္းအရင္း
Laptops မ်ားကို ေရရွည္သိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေသးစားျပဳျပင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သင္တန္းေၾကးကို ေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းေပးသြင္းရန္ ႏွင့္ အေသးစိတ္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္
09453711231၊ 09699421139
လိပ္စာ – ဓမၼသစ္အသင္းေတာ္၊ အမွတ္ ၁၁၆၄၊ သုဓမၼာ (၁)လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ အျမန္စာရင္းေပးသြင္းပါရန္