အေမစုပံုပန္းခ်ီကားေလလံတင္

အေမစုပံုနဲ႔ ပန္းခၽီကား ၾကမ္းခင္းေစ်း က်ပ္သိန္း ၃၀၀ စတင္။ ေလာေလာဆယ္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ေပးထားၿပီး။