ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန

Yangon Pride ကို ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ မွ ၃ ရက္ အထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝင္မည့္ အစီအစဥ္ေတြကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္၊ စကားဝိုင္း၊ ဓါတ္ပုံျပပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆုံး FAB ပါတီ တို႔ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပအဲြ ားလးံု လကမ္ တွ မ္ လုိ အခမဲ့

ေသာၾကာေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္
&PROUD အဖြင့္ညမွာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ ႏွင့္ LGBT Choir တို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာ မွ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္မ်ား

စေနေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္
႐ုပ္ရွင္မ်ား
Debate: ဥပေဒအစြမ္း။ LGBTIQ အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ရွင္ျပျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း။
လူသားစာၾကည့္တိုက္
အဆိုေတာ္ AR-T ႏွင့္ Pangina Heals တို႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား

တနဂၤေႏြေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္
႐ုပ္ရွင္မ်ား
Debate: လိင္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ား ႏွင့္ ေမြးရာပါလိင္ႏွစ္မ်ဳိးရိွသူတို႔အေၾကာင္း
ေရႊ၏ Cabaret ေဖ်ာ္ေျဖမႈ

Yangon Pride continues at French Institute this weekend. On Friday 1, 2 and 3 February we will have a packed programme with films, debate, photo exhibitions and the best FAB party of the year!

FRIDAY 1
Brand new films from Myanmar premiering at &PROUD
Festive opening with performances and LGBT Choir

SATURDAY 2
Films
Debate: THE POWER OF LAW: FILM AND DISCUSSION ON LEGAL ISSUES
Human Library
Performances by AR-T and Pangina Heals

SUNDAY 3
Films
Debate: OUR BODIES, OUR RIGHTS: TRANS AND INTERSEX STORIES
Cabaret by Shwe

All events are free of charge and no tickets needed.