လူတစ္ေယာက္ကုိခ်စ္ဖို႔

လူတစ္ေယာက္ကုိ
ခ်စ္ဖုိ႔ ” ေရစက္” လုိတယ္
ကုိယ္အရမ္းျမတ္ႏူိးခဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိ
ပုိင္ဆုိင္ရဖုိ႔ “ယုံၾကည္မႈ”လုိတယ္
ကုိယ့္ေမတၱာကုိ တန္ဖုိးမထား ေစာ္ကားခဲ့သူကုိ
ေမ့ပစ္ဖုိ႔ “ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆုိတဲ့ ေမတၱာ”လုိတယ္။#ဇင္းနစ္ မေကြး