ဂ်က္မား ကေျပာတယ္ . . .

ဆင္းရဲပါေစ ေငြေခ်းျပီး သြားမျဖဳန္းနဲ႔ !!
ခက္ခဲပါေစ ကတိမတည္ဘဲ မျဖစ္ေစနဲ႔ !!

အေႂကြးတင္ရင္ အသက္ကိုရင္းျပီး ျပန္ဆပ္ရမယ္ !!
ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေသးရင္ ဖုန္းဆက္ျပီးေျပာ !!
သင္ မေမ့ဘူးဆိုတာကို သူမ်ားသိေအာင္ျပ !!

ရိုးရိုး သားသားနဲ႔ လူလုပ္ !!
ဘယ္ေတာ့မွ သူမ်ားက သင့္အေပၚမွာ ထားရိွတဲ့ –
ယုံျကည္မႈကို မပ်က္ေစနဲ႔ !!

သူမ်ား သင့္ကိုယုံျကည္တာဟာ –
သင္က သူမ်ားရဲ႕ရင္ထဲမွာ တည္ရိွေနတဲ့တန္ဖိုးျဖစ္လို႔ပါ !

ဘဝခရီးက ရွည္တယ္ ၊
လမ္းက်ဥ္းေအာင္ေတာ့ မလုပ္နဲ႔ !!

လူေကာင္းေအာင္သာ အရင္လုပ္ ၊
ဘာမဆိုရိွလာႏိုင္တယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ !!

ဘယ္ေတာ့မွ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြကို-
ယုံၾကည္မႈ မပ်က္ျပားသြားေစနဲ႔ !!

ယုံၾကည္မႈပ်က္ — တစ္သက္ျပိဳလဲ !
ဆင္းရဲမြဲေသ မုခ်ဧကန္မလြဲေပ !!

EasternFrontier