က်မ ရင္ထဲမွာ ပန္းေတြကုိ ေဝလို႕

ဒီေန႔ျခံကုိ မုန္႔လာေကြၽးတဲ့သူေတြေရာ၊ လာလႉတဲ့သူေတြေရာ အ မ်ားႀကီးပဲ။ အားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္႐ွင္။ ျခံလာၿပီး ေပ်ာ္
ၿပီး ျပန္သြားၾက၊ ေခြးေတြအမ်ားႀကီးမို႔ အံျသၾကတာကုိ ထိုင္ၾကည့္
ေနရတဲ့ က်မ ရင္ထဲမွာ ပန္းေတြကုိ ေဝလို႔။

Saw Thae