ဒူဘိုင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္စျပဳ

ၾကားသားမိုးႀကိဳး 😮

ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေဆာက္လုပ္ထားရွိတဲ့
ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဆိုပဲ 👍✌