ထီ (၁)ေစာင္ ၁၀၀၀က်ပ္

ေစ်းတတ္သြားတာ မသိလိုက္ဘူးး ငါ့နဲ႔ညံပကြာ………

Satt Naing