လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီခန္႔ျဖင့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းအား ရာသက္ပန္ ရပ္ဆိုင္းေရး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီခန္႔ျဖင့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းအား
ရာသက္ပန္ ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး မည္သူမဆိုလာေရာက္ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေနရာ-ကခ်င္႐ုိးရာမေနာင္ကြင္း
အခ်ိန္-၉နာရီမွစတင္ထြက္ခြာမည္

#Kachin_Youth_Movement