ႏိုင္ငံအလံကို ကာကြယ္ေနတဲ့ နယ္စပ္ေထြအုပ္

အႀကိဳက္ဆုံးပုံ
တ႐ုတ္စစ္တပ္ကေကာင္ေတြကို
လက္နက္မပါေပမဲ့
ကိုယ့္အလံကို ကာကြယ္ေနတဲ့
နယ္စပ္ ေထြအုပ္ဝန္ထမ္း
ေစာင္မ်ိဳးခ်စ္ေတြ
ဒါမ်ိဳးၾကေတာ့ အသံကိုတိတ္လို႔