🐫 ကုလားအုတ္ပံုျပင္ 🐫

မိန္းခေလးႏွစ္ေယာက္ဟာ ကုလားအုတ္တစ္ေကာင္ကိုေမးတယ္။

“အို …. ကုလားအုတ္ႀကီး လွလိုက္တာ၊ သင့္ရဲ႕ ဘို႔ႀကီးေတြကဘာအသံုးဝင္ပါသလဲ”

🐫 ကုလားအုတ္ႀကီးက ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ဆိုသည္။

“ကၽြႏ္ုပ္၏ ဘို႔မ်ားသည္ သဲကႏၲာရအတြင္း အစာအဟာရျပတ္လပ္သည့္အခါတြင္ သိုေလွာင္ထားသည့္ အဆီကို အဟာရျဖစ္ေစသည့္အတြက္ သဲကႏၲာရခရီးကို အစားမစားပဲ ၾကာရွည္စြာသြားလာႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္။”

“သင္၏ ခြာတို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔သန္မာလွေပတကား။”

🐫 ကုလားအုတ္ႀကီးက ဝံ့ႂကြားစြာျဖင့္ ဆိုျပန္သည္။

“ကၽြႏ္ုပ္၏ က်ယ္ျပန္႔သန္မာေသာ ခြာတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား သဲမုန္တိုင္းတြင္ လဲမက်သြားေအာင္ ေတာင့္ခံႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတိၱတို႔ရွိပါေပသည္။”

“သင့္တြင္ အလြန္လွပ၍ ရွည္လ်ားေသာ မ်က္ေတာင္ေမႊးတို႔ ရွိပါေပ၏။”

🐫 ကုလားအုတ္ႀကီးက ဂုဏ္ယူဝံ့ႂကြားစြာျဖင့္ …..

“မွန္ေပ၏။ ဤရွည္လ်ားေသာ မ်က္ေတာင္ေမႊးတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား သဲမုန္တိုင္းကို အံတုကာကြယ္မႈကို ေပး၍ မည္သူမွ် မျဖတ္သန္းႏိုင္ေသာ သဲကႏၲာရခရီးၾကမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္ျဖတ္သန္းႏိုင္ပါေပ၏။”

မိန္းခေလးတို႔က ဆက္ေမးေလသည္။

“ဤသို႔ဆိုလွ်င္ သင္၏ ထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္းတို႔သည္ ဤတိရိစာၦန္႐ုံအတြင္းတြင္ မည္သို႔ အသံုးဝင္ပါသနည္း။”

Moral of the story …..
Your strengths, skills, and knowledge are useless if you are not in the right place.

👉 သင့္၌ မည္မွ်ပင္ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးပင္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ လူမွန္ေနရာမွန္ေရာက္မေနလွ်င္ သင္သည္ အသံုးမဝင္သူသာ ျဖစ္ေနေပမည္။

👉 အတားအဆီးကို ေဖာက္ထြက္ပါ။ သင့္အရည္အခ်င္းမွန္ကို ေဖၚထုတ္အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ရွာေဖြပါ။

Richard Myo Thant