ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္မႈဟာ ၁ ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္ ၄ ဘီလီယံ ပမာဏရွိ

ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္မႈဟာ ၁ ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္ ၄ ဘီလီယံ ပမာဏရွိ

တစ္ကမာၻလံုးအေနနဲ႔ ေလာင္စာသံုးစြဲမႈဟာ တူးေဖာ္လို႔ရတဲ့ ေရနံနဲ႔ ေလာင္စာထြက္သယံဇာတနႈန္းထား (ေရနံစိမ္း၊ သဘာဝဓတ္ေငြ႕နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး အပါအဝင္) အရ ၁ ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္ ၁၁ ဘီလီယံရွိေနပါတယ္။ ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္မႈဟာ ၁ ႏွစ္ကို တန္ခ်ိန္ ၄ ဘီလီယံ ပမာဏရွိေနပါၿပီ။

အဲ့ဒီနႈန္းထားအတိုင္း ေျမေအာက္ ေရေအာက္ သံယဇာတေလာင္စာမ်ားကို ဆက္ၿပီး ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရနံစိမ္းလက္က်န္ဟာ ၂၀၅၂ ခုႏွစ္အထိသာ ခံပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္းကာလအတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဟာလည္း ၂၀၆၀ အထိသာ လက္က်န္ရွိမယ္လို႔
Ecotricity မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၆၀ ကာလ မတိုင္ခင္နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ ကမ္းလြန္ ေရနံစင္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ဆက္ၿပီး ရွိႏိုင္မယ္ မထင္ပါ။

Tin Min