ႏိုင္လြန္ေရခဲမုန္႕

ႏိုင္လြန္ေရခဲမုန္႕

ေရွးေဟာင္းဆိုင္ ဆိုတာ ဒါမ်ိဳး။

ဘာမွ မေျပာင္းလဲဘူး။ သြားထိုင္ဦးမယ္။

Photo – Konay Man