သိဃၤသူ႔သမီး ဆုေတာင္း

သိဃၤသူ႔သမီး ဆုေတာင္း

⭐ပဋိသေႏၶေနရေသာဆင္းရဲ၊ ⭐အုိရေသာဆင္းရဲ၊ နာရေသာဆင္းရဲ၊ ⭐ေသရေသာဆင္းရဲ၊ ⭐မခ်စ္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္အတူေန
ရေသာဆင္းရဲ၊ ⭐ခ်စ္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ေကြ႕ကြင္းရေသာဆင္း
ရဲ၊ ⭐လုိခ်င္တာမရေသာဆင္းရဲ ဤသုိ႔အတုိင္းမသိေသာ
ဆင္းရဲတုိ႔သည္ ႏွိပ္စက္ေသာခႏၶာကုိ စြန္႔ထားခဲ့၍ ဆင္းရဲ
ခပ္သိမ္းကင္းေသာ၊ ခ်မ္းသာစြာေသာ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္
ကုိသာလွ်င္ေရာက္ရလုိသတည္း။

ဤကုသုိလ္ေၾကာင့္ လူအခ်င္းတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအမ်က္
တေစ့မရွိ ခ်စ္ေသာမ်က္စိျဖင့္ ႐ႈၾကပါေစသတည္း။

တပည့္ေတာ္သည္လည္း 🌟ရမၼက္နည္းေသာ၊ 🌟ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ၊ 🌟အမ်က္နည္းေသာ၊ 🌟သနားတတ္ေသာ၊ 🌟ပညာရွိေသာ၊ 🌟အေၾကာင္းကုိသိတတ္ေသာ၊ 🌟ဝန္မတုိေသာ၊ အေပးအကမ္းရွိေသာ၊ 🌟သစၥာရွိေသာ၊ 🌟မပ်က္တတ္ေသာ၊ 🌟မေမ့မေလ်ာ့ေအာက္ေမ့တသရွိေသာ ေက်းဇူးတုိ႔ႏွင့္ျပည့္စုံလ်က္ သံသရာက်င္လည္ၿပီး အရိေမတၱယ် ဘုရားသခင္မ်က္ေမွာက္တြင္ ျမတ္ေသာအကြၽတ္တရား ရလုိသတည္း။