ေကာင္းတဲ့စိတ္ထား ဆိုတာ ..

ေကာင္းတဲ့စိတ္ထား ဆိုတာ ..

🎋ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ
ေကာင္းေကာင္းေနရဖို႔
ေကာင္းေကာင္းစား
ရဖို႔မဟုတ္ဘဲ
ညီအစ္ကို ညီအစ္မ
အေဖ အေမ မိသားစု
အက်ဳိးအတြက္
စဥ္းစားေပးတာ စိတ္ဝင္စားတာ
ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားပါ….

🎋ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ
ကိုယ့္မိသားစုတစ္ခုထဲ
ေကာင္းေကာင္းေနရဖို႔
ေကာင္းေကာင္းစား
ရဖို႔မဟုတ္ဘဲ
တျခားေသာ မိသားစုမ်ား
ေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာ
ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ေသာ
လူအမ်ားအက်ဳိးအတြက္
ႏိုင္ငံအေရး တိုင္းျပည္အေရး
စဥ္းစားေပးတာ စိတ္ဝင္စားတာ
ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားပါ….

🔔ကိုယ့္တိုင္းႏိုင္ငံ
ကိုယ့္လူမ်ဳိး
ကိုယ့္ဘာသာဝင္ေတြ
တိုးတက္ႀကီးပြားဖို႔တင္ မဟုတ္ဘဲ
ဘာသာ လူမ်ဳိးမေရြး
ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံျခားသားမေရြး
ကိုယ့္လူမ်ဳိး သူ႔လူမ်ဳိးမေရြး
သတၱဝါတိုင္း ေကာင္းက်ဳိးအစစ္ကို
ေပးစြမ္းမည့္
ဒါန သီလ ဘာဝနာ
သတိပဌာန္ ဝိပသ၁နာ ဘာဝနာ
ဓမၼအလုပ္ ေတြကို
ေလာက အက်ဳိးအတြက္
လုပ္ဖို႔စဥ္းစားေပးတာ
စိတ္ဝင္စားတာ
ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားပါ….

🍎သို႔ေသာ္
ေကာင္းတဲ့
ျပဳလုပ္မႈတိုင္းမွာ
စိတ္ဝင္စားမႈတိုင္းမွာ
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ
ဆိုတဲ့ ငါ ငါဟာ့ဆိုတဲ့ အထင္မွား နဲ႔
ၿငိတြယ္မႈ အစြဲေတြ မပါဖို႔ေတာ့
အဓိက လိုအပ္တယ္….

Soe Win Htut
Thabarwa center