ေျမာင္းျမတံတားသစ္ (၉၀%) ၿပီးစီး

ေျမာင္းျမတံတားသစ္ (၉၀%) ၿပီးစီး

+ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းရန္သာက်န္

+ ပင္မတံတား လက္ရမ္းတပ္ဆင္မႈ (၇၀%) ၿပီးစီး
ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းရန္က်န္

Credit

ေဒါက္တာစိုးမိုးသူ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေျမာင္းျမ