ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္တာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္တာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္တာ
တစ္ခုတည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္သြားတာ
မဟုတ္သလို…
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္တာဟာ
ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားရံုသက္သက္ပါပဲ။
ေဒၚစုကို ခ်စ္တယ္ေျပာၿပီး
ေန႔စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္၊သတင္းစာေလးေလာက္ဖတ္ၿပီး
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါရဂူ နီးနီးထင္ေနတာေတာ့
မဟုတ္ေသးဘူးထင္ပါရဲ႕။

ေဒၚစုကို ခ်စ္တဲ့ ျမင္းထိန္းငတာေတြကလည္း ေပါတယ္။

ရယ္ေတာ့ရယ္ရသား
ေဒၚစုကို ခ်စ္တာလား
ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာလား မသဲကြဲၾကဘူး

Kyaw Zin