ခရီးေဖာ္ရွိၿပီလား

ခရီးေဖာ္ရွိၿပီလား

😃===ခရီးေဖာ္===😃

😃ဘဝခရီးမွာတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္
ၾကင္္နာေဖးမဖို႔ ၾကငိေဖာ္ၾကင္ဖက္လိုတယ္😃

😃တစ္ေယာက္အားနည္းခ်က္ကိုတစ္ေယာက္ကသိျမင္တည့္မတ္ဖို႔
ျမင္ေဖာ္ျမင္ဖက္လိုတယ္😃

😃အခက္အခဲးအေႏွာက္ယွက္ေတြၾကဳံရင္
အတူတိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ဖို႔ ရဲေဖာ္ရဲဖက္လိုတယ္😃

😃တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တာကို တစ္ေယာက္
ကကူညီအားျဖည့္ေပးဖို႔ ပါရမီျဖည့္ဖက္လိုတယ္😃

😃အတူတကြ ႏုပ်ိဳတက္ႂကြခ်ိန္ေတြကို မ်ွေဝ
ခံစားဖို႔ပ်ိဳေဖာ္ ပ်ိဳဖက္လိုတယ္😃

😃အတူတကြ အိုမင္းခ်ိန္မွာတစ္ေယာက္ကို
တစ္ေယာက္ ေဖးကူးရင္း ဇရာကိုအံတုဖို႔
အိုေဖာ္အိုဖက္လိုပါတယ္😃

ေဇာ္-9-3-19 ဆရာမပုညခင္စာအုပ္မွ
ေကာက္ႏုတ္ေရးသားသည္