ဘဝသည္ ကုလားကမဟုတ္ပါ

ဘဝသည္ ကုလားကမဟုတ္ပါ

ဘဝသည္ ကုလားကား မဟုတ္သည့္အတြက္
မိမိေပ်ာ္ေနခ်ိန္၊ ဝမ္းနည္းေနခ်ိန္ မိမိအား သိသူ၊ မသိသူ
မည္သူမွ မိမိအတြက္ လာ မက ေပးၾကပါ။
ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားပါ။
#Credit