လင္မယားကြာရွင္းျခင္း ဥပေဒ အေၾကာင္း

လင္မယားကြာရွင္းျခင္း ဥပေဒ အေၾကာင္း

👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥👥

လင္မယား အဆက္အသြယ္ အေထာက္အပံ့မရွိလဲ တရားဝင္ မကြာရွင္းေသးသ၍ လင္မယားအရာ မပ်က္ယြင္းပါ။

လင္ျဖစ္သူ ေနအိမ္မွစြန္႕ခြာၿပီး ၃ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အဆက္အသြယ္ အေထာက္အပံ့ မရွိရင္ေသာ္၎ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပဳ ရင္ေသာ္၎ မယား၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ဆင္းရဲေစရန္ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ႏွိပ္စက္ေနရင္ေသာ္၎ မယားအား လက္ေရာက္မႈ႕ တစ္ႀကိမ္ က်ဴ းလြန္ယံုမွ်ျဖင့္၎ (မယားမွ တရားရံုးမွာ ကြာရွင္းခြင့္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္)။

က်ိဴ းေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ႕ မရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ မယားသည္ ေနအိမ္မွစြန္႕ခြာကာ ၁ ႏွစ္တိုင္ အဆက္အသြယ္မလုပ္ / ျပန္ေပါင္းရန္ မႀကိဳဳ းစားလ်င္၎ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ရင္ေသာ္၎ (လင္ျဖစ္သူဖက္မွ တရားရံုးတြင္ ကြာရွင္းခြင့္ ေတာင္းႏိုင္ပါသည္)။

လင္မယားအရာေျမာက္ဖို႕ လက္ထပ္စာခ်ဴ ပ္လုပ္ရန္/ မဂၤလာဆြမ္းေကြ်း/ မဂၤလာေဆာင္က်င္းပ စတာေတြမလိုဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လင္မယားလို အထင္အရွား ေပါင္းသင္းေနထိုင္ယံုနဲ႕ တရားဝင္ လင္မယားအရာ ေျမာက္ပါသည္။

ရပ္/ ေက်းရံုး / ေရွ႕ေန စသူတို႕ေရွ႕၌ (ကြာရွင္းျခင္းကတိစာခဴ ပ္) မဟုတ္ေသာ စာခ်ဴ ပ္လက္မွတ္ေရးထိုး ကြာရွင္းျခင္းသည္ ဥပေဒအရ တရားမဝင္ေသာ္လည္း သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပခြင့္ရွိသည္။

သတင္းစာထဲတြင္ တဖက္သတ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းမ်ားသည္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ၎တို႕ ပတ္ဝန္းက်င္ သိေစရန္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ တရားမဝင္ပါ။

viber /messanger/ voice record စတာေတြနဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ေၾကာင္း သက္ေသေတြဟာ သက္ေသခံ တင္ျပခြင့္ရွိေပမယ့္ ခိုင္မာမႈ႕ မရွိတဲ့အျပင္ တဖက္မွ ေခ်ပဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနတာကို ဂရုျပဳရပါမယ္။ active ျဖစ္တဲ့ video file သာလ်င္ မိမိဖက္က အသာစီးရႏိုင္မယ့္ သက္ေသျဖစ္သည္။

ကြာရွင္းၿပီးေသာ လင္မယားတို႕သည္ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းပါက လူသိ/ နတ္ၾကား ေပါင္းသင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္မ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ဆက္ဆံယံုမွ်ျဖင့္ ယခင္ကြာရွင္းထားေသာ စာခ်ဴ ပ္အား အလိုအေလ်ာက္ မပ်က္ျပယ္ႏိုင္ပါ (အခ်ဳဴ ပ္အားျဖင့္) ျမန္မာ့ထံုးတမ္းအရ ျမန္မာ/ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ လင္မယားကြာရွင္းျထင္း ကိစၥမ်ား၌ စာခ်ဴ ပ္/ စာတမ္းမလို ကာယကံရွင္ ၂ ဦး၏ လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵသာအဓိကဟု စီရင္ထံုးမ်ားစြာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စီရင္ထံုးဆိုသည္ကား ျပဌာန္းဥပေဒ မဟုတ္သည္႕အတြက္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္လာပါက နစ္နာမႈ႕မ်ားစြာ ႀကံဳ ေတြ႕ရမွာျဖစ္၏။ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးေရး ဥပေဒဟူေသာ (ငရဲ ဥပေဒ) တည္ၿမဲေနစဥ္အတြင္း ကြာရွင္းမည္ဆိုပါက တရားရံုးမ်ားတြင္သာ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္၏။

လင္မယား အတူမေန/မေထာက္ပံ့/အဆက္အသြယ္မလုပ္ပါက ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ အလိုအေလ်ာက္ ျပတ္ဆဲပါသလဲ ဟူေသာအမ်ားစု သိခ်င္သည္႕ ေမးခြန္းအား ၎လင္မယား ၂ ေယာက္ထဲမွတစ္ေယာက္ေယာက္ (တမလြန္ ခရီး) ႏွင္မွသာ အလိုလို ပ်က္ဆဲမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း cb မွ မၾကာခဏ ေမးတတ္လြန္းသူမ်ားအား ေျဖၾကားေပး
လိုက္ပါသည္။

( ေလးစားလ်က္)
#ပိုးတန္းေမာင္ေမာင္