ဆိုင္ကယ္သူခိုးတို႔၏ “မာစတာကီး” အားလံုးသိေအာင္ ရွယ္ေပးၾကပါ

ဆိုင္ကယ္သူခိုးတို႔၏ “မာစတာကီး” အားလံုးသိေအာင္ ရွယ္ေပးၾကပါ

မည္သည့္ဆိုင္ကယ္ေသာ့အမ်ိဳးအစားကိုျဖစ္ေစ
အလြယ္တစ္ကူဖြင့္ထုတ္နိုင္သည္။
ေသာ့အတြင္းရိွ ေၾကးပင္ကေလးမ်ားကို
အလြယ္တစ္ကူက်ိဳးထြက္သြားေအာင္
အားျဖင့္လွည့္လိုက္ရံုျဖင့္၊ေသာ့အလြယ္တစ္ကူ
ပြင့္နိုင္သည္။

ဆိုင္ကယ္ေသာ့အတြင္းရိွ ကီးလိုင္းမတူေစကာမူ
အတြင္းမွ ကီးအျဖစ္ထည့္ထားေသာ ေၾကးပင္မ်ားကို
အားျဖင့္လွည့္ၿပီးခ်ိဳးလိုက္ရံုျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ေသာ့ကို
အလြယ္တစ္ကူပြင့္ေစပါသည္။

မိမိတို႔ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဇက္ေသာ့ခတ္ထားရံုျဖင့္
စိတ္မခ်ရပါ။ဇက္ေသာ့ခတ္ထားေသာဆိုင္ကယ္မ်ားကို
အလြယ္တစ္ကယ္လွည့္ဖြင့္နိုင္သည္။

အရွည္(ခန္႔မွန္း) ၄ လကၼေလာက္သာရိွၿပီး
ဆိုင္ကယ္ခိုးယူမည့္သူက အလြယ္တစ္ကူ
အိပ္အတြင္းဖြက္ၿပီးယူေဆာင္နိုင္ကာ၊
ခိုးယူလိုေသာဆိုင္ကယ္အနီးေရာက္မွ
အိပ္တြင္းမွ ထုတ္ၿပီး တစ္ခ်က္လွည့္ရံုျဖင့္
ေသာ့ပြင့္သြားနိုင္၏။

ထို႔ေၾကာင့္လူသူအေစာင့္မရိွေသာေနရာမ်ားတြင္
မိမိဆိုင္ကယ္ကယ္ကိုစိတ္ခ်လက္ခ်ထားခဲ့ရန္လံုးဝမသင့္ပါ။
မထားမျဖစ္ထားမည္ဆိုပါကလည္း ခ်ိန္းႀကိဳးေသာ့မ်ားျဖင့္ပါ
ထပ္မံခတ္ထားသင့္ပါသည္။
တန္ဘိုးပိုရိွေသာထိုင္းဘီးမ်ားမွာ ဆိုင္ကယ္သူခိုးတို႔၏
ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနပါသည္။

အထူးဂရုစိုက္ၾကရန္အတြက္ ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပျခင္း
သာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
.

Photo Credit နယ္ထိမ္းရဲတပ္ၾကပ္Khin Yu( Tkn)

သစၥာနီ(ေနျပည္ေတာ္)