လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စာရင္း။

လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စာရင္း။

ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စာရင္း။
ဖတ္သာၾကည့္ၾကပါ။
___________________
(၁)ALP/ALA/RSLP ရခိုင္
(၂)CNF ခ်င္း
(၃) DKBA 5 ကလိုထူးေဖာ
(၄)KNPP ကယား
(၅)KNU ကရင္
(၆)KNLA ကရင္
(၇)NDAA-ESS ထူး ၄
(၈)NMSP မြန္
(၉)NSCN – K နာဂ
(၁၀)PNLO ပအိုဝ္း
(၁၁)SSA/SSPP ထူး ၃ ရွမ္းေျမာက္
(၁၂)SSA/RCSS ရွမ္းေတာင္
(၁၃)UWSA/P ဝျပည္
(၁၄)KIO/A ကခ်င္ ထူး ၂
(၁၅)ABSDF
(၁၆)AA ရခိုင္
(၁၇)TNLA တေအာင္း(န္)
(၁၈)NDA-K ကခ်င္ ထူး ၁
(၁၉)KNPLF ကယား ထူး ၂
(၂၀)KNPDP ကယားနီ
(၂၁)KNDP/A ကယားနဂါး
(၂၂)KNUSO ကယားၾကယ္ျဖဴ
(၂၃)MNDAA ရွမ္းေျမာက္ ထူး ၁
(၂၄)Ja Pikwe လားဟူ
(၂၅)Jakuni လားဟူ
(၂၆)လားဟူ ျပည္သူ႔စစ္
(၂၇)မက္ခ္မန္း ျပည္သူ႔စစ္
(၂၈)DKBA ကရင္
(၂၉)KPF ကရင္
(၃၀)RRF ကခ်င္
(၃၁)KDA ကခ်င္
(၃၂)SSA-N ရင္း ၃
(၃၃)SSA-N ရင္း ၇
(၃၄)SSA-S ရင္း ၇၅၈
(၃၅)KNG ကယန္း
(၃၆)PSLP ပေလာင္
(၃၇)KNLP ကယန္း
(၃၈)MPDF မြန္
(၃၉)MMA မြန္
(၄၀)WNO/A ဝျပည္
(၄၁)NUPA ရခိုင္
(၄၂)LDU လားဟူ
(၄၃)ASA ရခိုင္
(၄၄)MTUF ျမိတ္
(၄၅)ZRO ဇိုမီး
(၄၆)KNO ကခ်င္
(၄၇)MNDAA ကိုးကန္႔ ထူး ၁
(၄၈)MNDA မြန္
(၄၉)HRP မြန္
(၅၀)PNO ပအိုဝ္း ထူး ၆
(၅၁)လဝါးယန္ျပည္သူ႔စစ္
(၅၂)ရဝမ္ျပည္သူ႔စစ္
(၅၃)ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
(၅၄)စိန္ေက်ာက္ျပည္သူ႔စစ္ ၁ ၂
(၅၅)မိန္းေခးျပည္သူ႕စစ္
(၅၆)ကာလိျပည္သူ႔စစ္
(၅၇)ဝမ့္ပန္ျပည္သူ႔စစ္
(၅၈)နားပြဲျပည္သူ႔စစ္
(၅၉)မန္ပန္အဖြဲ႕
(၆၀)မံုးဟင္အဖြဲ႕
(၆၁)ေနာင္မိုအဖြဲ႕
(၆၂)မိုင္းေကာင္းအဖြဲ႕
(၆၃)နားေကာ္အဖြဲ႕
(၆၄)မိုင္းယုအဖြဲ႕
(၆၅)ၾကဴကုတ္အဖြဲ႕
(၆၆)မံုးကိုးအဖြဲ႕
(၆၇)မံုးေပၚအဖြဲ႕
(၆၈)ေရွာက္ေဟာ္အဖြဲ႕
(၆၉)လံုခန္းအဖြဲ႕
(၇၀)ပန္စိန္းအဖြဲ႕
(၇၁)ကြတ္ကိုင္အထူးျပည္သူ႔စစ္
(၇၂)ဖြန္းဆိုင္အဖြဲ႕
(၇၃)ကြတ္ကိုင္အထူးရိန္းဂ်ားအဖြဲ႕
(၇၄)တာမိုးညဲအဖြဲ႕
(၇၅)ပန္ေဆးအဖြဲ႕
(၇၆)လံုထန္အဖြဲ႕
(၇၇)နမၼတူအဖြဲ႕
(၇၈)မန္တံုအဖြဲ႕
(၇၉)ဂန္႔ဂြမ္း ခ်ီေဗြအဖဲြ႕
(၈၀)လူဖီအဖြဲ႕
(၈၁)စင္းႀကိဳင္အဖြဲ႕
(၈၂)ကန္ပိုက္တီးအဖြဲ႕
(၈၃)ပန္တိန္အဖြဲ႕
(၈၄)ေဆာ့ပိုင္အဖြဲ႕
(၈၅)ေလာက္ကိုင္အဖြဲ႕
(၈၆)ပံုပါက်င္ လားဟူအဖြဲ႔
(၈၇)မိုင္းယု လားဟူအဖြဲ႔
(၈၈)တာေလ ဂ်ာကူနီအဖြဲ႔
(၈၉)တာခ်ီလိတ္ ျပည္သူ႔စစ္
(၉၀)မက္မန္း ျပည္သူ႔စစ္
(၉၁)ပန္ေတာ္မီ လွိဳင္းဘြဲ႕အဖြဲ႕
(၉၂)က်ံဳေထာ္အဖြဲ႕
(၉၃)ကတိုင္တိအဖြဲ႕
(၉၄)ဖာပြန္အဖြဲ႕
(၉၅)ပိုင္က်ံဳအဖြဲ႕
(၉၆)ေဒၚလန္းအဖြဲ႕
(၉၇)မဲပုလဲအဖြဲ႕
(၉၈)ေရႊကုကၠိဳအဖြဲ႕
(၉၉)ျမဝတီအဖြဲ႕
(၁၀၀)ထီးဝါးကေလးအဖြဲ႕
(၁၀၁)ထီးဟူသန္အဖြဲ႕
(၁၀၂)အတြင္းကြင္းကေလးအဖြဲ႕
(၁၀၃)က်ိဳက္ဒံုအဖြဲ႕
(၁၀၄)ဦးမဟာဂ်ာရဲ႕ မက်န္းေဒသအဖြဲ႕၊နားရုိင္းေဒသအဖဲြ႕
(၁၀၅)ဦးမိန္းစင္ရဲ႕ တပ္မဟာ ၇၅၈ဝမ္ယိမ္းအဖြဲ႕
(၁၀၆)SNPLO ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည့္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရအဖဲြ႕(ရလလဖ)
တို႔ျဖစ္ပါတယ္…

ျမန္မာနိဳင္ငံသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သိရွိထားသင့္ေၾကာင္း မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။
__________________________