သင့္အသက္ မငယ္ေတာ့ဘူး

သင့္အသက္ မငယ္ေတာ့ဘူး

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို
လိုအပ္သူ မျဖစ္ေစနဲ႔ေတာ့။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို
လိုအပ္သူ ျဖစ္ပါေစေတာ့…

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးမွ
ေပ်ာ္ရႊင္သူ မျဖစ္ေစနဲ႔ေတာ့။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က မဟုတ္ဘဲ
ကိုယ့္ကို္ယ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပးတတ္သူ ျဖစ္ပါေစေတာ့…

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ခ်စ္မွ
ေနတတ္သူ မျဖစ္ေစနဲ႔ေတာ့။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က မဟုတ္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္တတ္ျပီး ေနတတ္သူ ျဖစ္ပါေစေတာ့…

တစ္စံုတစ္ေယာက္ေပၚ မွီခိုျပီး
ရွင္သန္မဲ့သူ မျဖစ္ေစနဲ႔ေတာ့။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္မားမားမတ္မတ္
ရပ္တည္ျပီး ရွင္သန္နိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ပါေစေတာ့…။

Credit-#ဂ်ဴး