ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးကို ဖက္အိပ္ပါ…

ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးကို ဖက္အိပ္ပါ…

ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးကို ဖက္အိပ္ပါ…
ဗိုက္ထဲ သားအိမ္မွာေရအိပ္တည္လွ်င္ ထိုေရအိပ္ထဲမွေရမ်ား osmosis ျဖင့္ ေက်ာက္ဖ႐ုံသီးထဲသို႔ စိမ့္ဝင္သြားလိမ့္မည္…ဟုေျပာပါသည္..
မနက္ေက်ာက္ျဖံဳ သီးခြဲလွ်င္ ေက်ာက္ျဖံဳသီးထဲမွေရမ်ားထြက္လာလိမ့္မည္…
ထိုနည္း ၄င္း… ေရဖ်င္း စြဲသူမ်ားလဲ စမ္းသပ္ႏိုင္သည္…
ဗိုက္ထဲက ေရမ်ား ေက်ာက္ျဖံဳသီးထဲသို႔ေရာက္ေကာင္းေရာက္ႏိုင္သည္…. ေဖာက္ထုတ္စ်ာေတာင္မလိုေတာ့ဘူး…
Hydrocele ဆိုလွ်င္ ခြ ၿပီး အိပ္ၾကည့္ပါ…
ေရမ်ားမ်ားေသာက္မိလို႔ ဗိုက္ကယ္ေနသူမ်ားလဲ ထိုနည္းလမ္း သံုးႏိုင္ပါသည္…

အက်ိဳးအေၾကာင္းမသိေသးသူမ်ား comment တြင္ၾကည့္ပါ။

Original uploader Baby and Mom
Credit Yu Sander Tun

အႏၲရာယ္ မရွိေလာက္ပါဘူး။ သက္သာရင္အျမတ္ေပါ့ေနာ္