ၿမိဳ႕နယ္ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ပံုစံ (၁၀) မပါ ရွိပါက မူလၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္ယူရန္ မလိုေတာ့

ၿမိဳ႕နယ္ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ပံုစံ (၁၀) မပါ ရွိပါက မူလၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္ယူရန္ မလိုေတာ့

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ အျခားၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ား သန္းေခါင္စာရင္း (အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္း) ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပံုစံ (၁၀) မပါရွိပါက ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေစေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က သန္းေခါင္စာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေနရပ္လိပ္စာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းပံုစံျဖစ္သည့္ ပံုစံ(၁၀) မပါရွိပါက ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားကို ယခင္ေနခဲ့သည့္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္လည္ယူေဆာင္ခိုင္းေစခဲ့ရာ ယခုအခါ မူလၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းအား ပယ္ဖ်က္ေစၿပီး လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ေပးျခင္းကို ဌာနအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွအျခားၿမိဳ႕ နယ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ျပဳလုပ္ပါက ပံုစံ (၁၀)၊ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္လိုေသာ လိပ္စာမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္၊ အိမ္ပိုင္ျဖစ္လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအေထာက္အထား၊ အိမ္ ပိုင္မဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္အေျခအေနျဖင့္ ေနထုိင္ေၾကာင္း၊ ေနထိုင္လိုေသာ လိပ္စာမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး ေထာက္ခံခ်က္တို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ပံုစံ (၁၀) ကို ခါတိုင္းလို ကိုယ္တိုင္သြားယူစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ေမးျမန္းၾကတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတာ့ နည္းနည္းယူရတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ တိုင္သြားမယူရေတာ့ အမ်ားႀကီး သက္သာသြားတာေပါ့’’ဟု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအၿပီး၌ ဝန္ႀကီးက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေျဖေလွ်ာ့မႈမရွိစဥ္က အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ မူလေဒသသို႔ ပံုစံ (၁ဝ) ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ရသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပံုစံ (၁၀) ေျဖေလွ်ာ့မႈကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ရက္ ၁၀၀ အလြန္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
credit-
Posted On Legalsearchnews-ဥပေဒေရးရာသုတအျဖာျဖာ