တပ္ပိုင္ေျမမွ ထြက္ခြာသြားရန္ႏွင့္ လိုက္နာမွုမရွိပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဇကမၻာကုမၸဏီကို သတိေပး

တပ္ပိုင္ေျမမွ ထြက္ခြာသြားရန္ႏွင့္ လိုက္နာမွုမရွိပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဇကမၻာကုမၸဏီကို  သတိေပး

တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမမွထြက္ခြာသြားရန္ႏွင့္ လိုက္နာမွုမရွိပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္က ေဇကမၻာကုမၸဏီကို သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမအတြင္း M.O.A သေဘာတူညီမွုျဖင့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမရိပ္ညိဳဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားအား M.O.A သ ေဘာတူညီခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ပိတ္သိမ္းၿပီး ဖယ္ရွားထြက္ခြာေပးရန္ ပထမအႀကိမ္သတိေပးကာလကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္၍ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမအတြင္းမွ အ ျမန္ဆုံးဖယ္ရွားေပးနိုင္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္သတိေပးအေၾကာင္းၾကား စာထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။