ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ- ၆၆(ဃ)နွင့္ တိုင္တန္း မႈသည္ မမွန္ကန္လ်င္ တိုင္တန္းသူကိုျပန္လည္ တ ရားစြဲဆိုျပီး နစ္နာေၾကးျပန္လည္ ေတာင္းခံနိုင္ျခင္း။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ- ၆၆(ဃ)နွင့္ တိုင္တန္း မႈသည္ မမွန္ကန္လ်င္ တိုင္တန္းသူကိုျပန္လည္ တ ရားစြဲဆိုျပီး နစ္နာေၾကးျပန္လည္ ေတာင္းခံနိုင္ျခင္း။

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး အသေရဖ်က္ေၾကာင္း

တုိင္တန္းမႈသည္ မမွန္မကန္စြပ္စြဲတုိင္တန္းမႈျဖစ္လ်င္တုိင္တန္း

သူကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပန္လည္တရားစြဲဆိုနုိင္သလုိ နစ္နာ

ေၾကးလည္းေတာင္းလို႔ ရနိုင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

“#ျပစ္မႈမေျမာက္ဘူးဆုိရင္ တိုင္တန္းသူကိုျပန္လည္တရားစြဲ

ဆိုလုိ႔ရၿပီး စြပ္စြဲခံရသူက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္

(သို ့)သာမန္အရပ္သူ / အရပ္သားဆိုပါစို႔ စြပ္စြဲခံရသူ မ/

ေမာင္/ ဦး/ ေဒၚစသျဖင့္ကုိ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မနွင္ ့

ပတ္သက္ျပီး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ ့ေန ဒီလို ေျပာပါတယ္။

အမႈနွင့္ သံသယရွိသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူဟာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္

ေၾကာင္း မထင္ရွားလ်ွင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ခံရသည့္ကိစၥနွင့္

ပတ္သက္၍တရားမေၾကာင္းအရ နစ္နာေၾကးေတာင္းခံနုိင္

သည္လုိ ့ သိရသည့္အျပင္ လူတစ္ေယာက္ကုိ နစ္နာေစရန္

အႀကံနဲ ့အဲ့သည့္လူျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္လုိ ့ျပစ္မႈေၾကာငး္အရ

မမွန္မကန္စြပ္စြဲလ်င္ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒပုဒ္မ -၂၁၁နွင့္ စြပ္စြဲ

သူကုိတရားစြဲဆိုနုိင္သလုိ အသေရဖ်က္မႈ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ

ပုဒ္မ- ၅၀၀ ႏွင့္လည္း တရားစြဲဆိုနုိင္တယ္လုိ ့ သိရပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ နစ္နာသူကိုယ္တုိင္က တရားလုိျပဳ

လုပ္တုိင္ၾကားရမွာျဖစ္ျပီးကုိယ္စားတုိင္ၾကားခြင့္ ကုိဥပေဒအရ

အေရးမေပးထားဘူးလုိ ့သိရပါသည္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဆက္

သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ- ၆၆(ဃ)နွင့္ ပတ္သက္ျပီး နစ္နာသူ

ကုိယ္တုိင္ကမဟုတ္ဘဲ အျခားသူက ကုိယ္စားတုိင္တန္း

တရားစြဲဆုိမႈေတြ ရွိေနပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ

အရဖမ္းဆီးရာမွာလည္း နုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္လိုမႈ ၊လူသတ္အ

ေလာင္း ေဖ်ာက္မႈလို အမႈ မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အျမင့္ဆံုး ေထာင္

ဒဏ္(၃)နွစ္သာ ခ်မွတ္နုိင္တဲ့အမႈျဖစ္လုိ႔ တရားဝင္ဖမ္းဝရမ္း

ျပဳျပီး မိသားစုနဲ ့ ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးကာ ရဲလက္စြဲနွင့္ အညီ

ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါသည္။

#ဤျပစ္မႈသည္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ျပစ္မႈဟု သတ္မွတ္သည္။

ဤျပစ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ႀကိဳတငိခြင့္ျပဳ

ခ်က္ကို ရယူရပါမည္။

Original Post:Legalsearchnews- ဥပေဒေရးရာသုတအျဖာျဖာ
Ref:Original Writer.