ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလမ္းမ်ား၏ ယခင္အမည္မ်ားျပန္႐ွာၿပိး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္.🚍🚌🚍

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလမ္းမ်ား၏ ယခင္အမည္မ်ားျပန္႐ွာၿပိး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္.🚍🚌🚍

*******************************ယခင္လမ္းနာမည္ေတြက မြတ္စလင္မ္နာမည္ေတြအမ်ားႀကီးပါတယ္။ဟာဂ်ီလမ္းေတာင္ပါလိုက္ေသးတယ္ 😊

၁။ ဒါလဟုိဇီလမ္း (Dalhousie Road) = မဟာဗႏၶဳလလမ္း
၂။ ဘားလမ္း (Barr Street ) = မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း
၃။ လြစၥလမ္း (Lewis Street) = ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း
၄။ ဖယ္ရာလမ္း (Phayre Road) = ပန္းဆုိးတန္းလမ္း
၅။ မဂိုလမ္း (Mogul Road) = ေရႊဘံုသာလမ္း
၆။ ကာနယ္လမ္း (Canal Street) = အေနာ္ရထာလမ္း (လမ္းမေတာ္ က်ဳံႀကီးနား)
၇။ ဖေရဇာလမ္း (Fraser Road) = အေနာ္ရထာလမ္း (ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္းအနီး ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္)
၈။ စထရန္းလမ္း (Strand Road) = ကမ္းနားလမ္း
၉။ စပတ္လမ္း (Sparks Road) = ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း
၁၀။ ေသာ္မဆင္လမ္း (Thompson Road) = ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားလမ္း
၁၁။ ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း (Maung Htaw Lay Street) = ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္း
၁၂။ ေကာ္မရွင္နာလမ္း (Commissioner’s Road) = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း (ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးေရွ႕လမ္း)
၁၃။ ေမာင့္ဂိုမာရီလမ္း (Montgomery Road) = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း
၁၄။ ဘဂိုးဒါးလမ္း (Pagoda Road) = ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း
၁၅။ အက္ဒြပ္လမ္း (Edward Street) = ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း
၁၆။ ေဂၚဒြင္လမ္း (Godwin Road) = လမ္းမေတာ္လမ္း
၁၇။ ခရစ္လမ္း (Christ Street) = ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း
၁၈။ ေယာက္လမ္း (York Street) = ေယာမင္းႀကီးလမ္း
၁၉။ စေတာ့ကိတ္လမ္း (Stockade Road) ႏွင့္ ဂ်ဴဒါအီစကယ္လမ္း (Judah Ezekiel Road) = သိမ္ျဖဴလမ္း
၂၀။ ေမာင္ခုိင္လမ္း (Maung Khaing Street) = ဗုိလ္ရြဲလမ္း
၂၁။ ဟယ္လ္ပင္လမ္း (Halpin Road) = ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း
၂၂။ ကင္းဘဲလ္လမ္း (Campbell Road) = ငါးထပ္ႀကီးဘုရားလမ္း
၂၃။ ဒတ္ဖရင္လမ္း (Dufferin Road) = စႏၵကူးလမ္း
၂၄။ ကုတ္ကုိင္းလမ္း (Kokine Road) = ကမၻာေအးဘုရားလမ္း
၂၅။ မဂ်စ္လမ္း (Masjid Road) = သမိန္ဗရမ္းလမ္း
၂၆။ လန္ကက္စတာလမ္း (Lancaster Road) = န၀ေဒးလမ္း
၂၇။ မစ္ရွင္လမ္း (Mission Road) = အလံုလမ္း
၂၈။ ပ႐ုမ္းလမ္း (Prome Road) = ျပည္လမ္း
၂၉။ စတီဗင္ဆန္လမ္း (Stevenson Road) = လွည္းတန္းလမ္း
၃၀။ ဗိုးလ္လမ္း (Voyle Road) = ဦး၀ိစာရလမ္း
၃၁။ ၀င္ဒါမီယာလမ္း (Windermere Road) = သံလြင္လမ္း
၃၂။ ၀င္ဆာလမ္း (Windsor Road) = ရွင္ေစာပုလမ္း
၃၃။ ကီလီလမ္း = ၀ါးတန္းလမ္း (လမ္းမေတာ္)
၃၄။ ေမာ္တင္လမ္း = လမ္းသစ္လမ္း (လမ္းမေတာ္)
၃၅။ စိန္ဂၽြန္းလမ္း = မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း (လမ္းမေတာ္)
၃၆။ ေအာလီဖင္းလမ္း = ေရႊေတာင္တန္းလမ္း (လမ္းမေတာ္)
၃၇။ စတီဘင္ဆင္လမ္း = လွည္းတန္းလမ္း (လမ္းမေတာ္)
၃၈။ လတၱာလမ္း = လသာလမ္း (လသာ)
၃၉။ ကရစၥလမ္း = စဥ့္အုိးတန္းလမ္း (လသာ)
၄၀။ ဂြတၱလစ္လမ္း = ဆရာစံလမ္း (ဗဟန္း)
၄၁။ လင့္ခ္လမ္း = ေရႊဂံုတုိင္လမ္း (ဗဟန္း)
၄၂။ ေလာင္း၀စ္လမ္း = အင္းယားၿမိဳင္လမ္း (ဗဟန္း)
၄၃။ ဂြတၱလစ္ရိပ္သာလမ္း = သာယာ၀တီလမ္း (ဗဟန္း)
၄၄။ ၀ိတုိရိယအဲဗင္းနယူးလမ္း = ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း (ဗဟန္း)
၄၅။ ကင္းေဂ်ာ့အဲဗင္းနယူးလမ္း = ကြမ္းျခံလမ္း (ဗဟန္း)
၄၆။ ခ်င္းေခ်ာင္းအဲဗင္းနယူးလမ္း = ကေမၻာဇလမ္း (ဗဟန္း)
၄၇။ ရဲဒီယာအဲဇင္းနယူးလမ္း = ၀ကၤာဘာလမ္း (ဗဟန္း)
၄၈။ ဟာမစ္တစ္လမ္း = သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း (ဗဟန္း)
၄၉။ တာ၀ါလိမ္းလမ္း = ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း (ဗဟန္း)
၅၀။ ေမာင့္ပုလဲဆင့္လမ္း = ပုလဲလမ္း (ဗဟန္း)
၅၁။ ပတ္လိန္းလမ္း = နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ ၁ လမ္း (ဗဟန္း)
၅၂။ ပတ္အဲဗင္းနယူးလမ္း = နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ ၂ လမ္း (ဗဟန္း)
၅၃။ ကြန္ဘုိေကးရွင္းလမ္း = ဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္လမ္း (ကမာရြတ္)
၅၄။ ခ်န္စလာလမ္း = အဓိပတိလမ္း (ကမာရြတ္)
၅၅။ စိန္ဗင္ဆင့္လမ္း = ေဇာတိကလမ္း (ကမာရြတ္)
၅၆။ မာတင္အဲဗင္နယူးလမ္း = ခေပါင္းလမ္း (ကမာရြတ္)
၅၇။ နစ္ကလပ္အဲဗင္းနယူး = ႏွင္းပန္းလမ္း (ကမာရြတ္)
၅၈။ ပီတာလမ္း = ၾကယ္ျပာလမ္း (ကမာရြတ္)
၅၉။ အာတီးယားလမ္း = သီရိမဂၤလာလမ္း (ကမာရြတ္)
၆၀။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလမ္း = စည္ပင္လမ္း (ေက်ာက္တံတား)
၆၁။ ရွပ္ဇရပ္ဇ္လမ္း (ဇဖားလမ္း) = ဘဏ္လမ္း (ေက်ာက္တံတား)
၆၂။ စိန္မိုက္ကယ္လမ္းက်ယ္ = မဏိေမခလာလမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၆၃။ စိန္မိုက္ကယ္ ၁ လမ္း = ေရတြင္းကုန္း ၁ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၆၄။ စိန္မိုက္ကယ္ ၂ လမ္း = ေရတြင္းကုန္း ၂ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၆၅။ ဝိုင္းလမ္း = သိႏၷီလမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၆၆။ ဘလုတ္လမ္း = ဗာဒံပင္လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၆၇။ ဟာဂ်ီ ေအ ႏွင့္ ဘီ လမ္း = သရက္ေတာ ၁ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၆၈။ ဟာဂ်ီ ၂ လမ္း = သရက္ေတာ ၂ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၆၉။ ဟာဂ်ီ ၃ လမ္း = သရက္ေတာ ၃ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၀။ ဟာဂ်ီ ၄ လမ္း = သရက္ေတာ ၄ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၁။ ကိုတင္းလမ္း = သစ္ခြပန္းလမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၂။ ခ်င္းေခ်ာင္း ၁ လမ္း = ေဒါန ၁ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၃။ ခ်င္းေခ်ာင္း ၂ လမ္း = ေဒါန ၂ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၄။ ခ်င္းေခ်ာင္း ၃ လမ္း = ေဒါန ၃ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၅။ ခ်င္းေခ်ာင္း ၄ လမ္း = ေဒါန ၄ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၆။ ခ်င္းေခ်ာင္း ၅ လမ္း = ေဒါန ၅ လမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၇။ ေဘာဂါတန္းလမ္း = ေဘာဂလမ္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)
၇၈။ ဝင္ဆာလမ္း = ရွင္ေစာပုလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၇၉။ ဟုမ္းလမ္း = ပန္းလွိုင္လမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၀။ အင္းနစ္လမ္း = ပန္းလွိုင္လမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၁။ ကာလီမာလမ္း = မဟာေဘာဂလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၂။ ခရစ္ရွနာလမ္း = ရန္ကင္းလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၃။ ဂု႐ုလမ္း = သုခမိန္လမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၄။ စုပရာမန္းနီးလမ္း = ရတနာလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၅။ စူရတီပန္းၿခံလမ္း = ပန္းၿခံလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၆။ ဒူဗလီလမ္း = ေျမနီကုန္းေဈးလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၇။ နာသာလမ္း = ျမဝတီလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၈။ ေမာ္ဂင္ဝတ္လမ္း = ဓမၼာ႐ုံလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၈၉။ မူဆာႀကီးလမ္း = ေအာင္ေတာ္မူလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၀။ မဟာမက္ပေတးလမ္း = ေစတနာလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၁။ မူလာအီစမန္လမ္း = ပေဒသာလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၂။ မဒရာစာလမ္း = ဗိုလ္မိုးလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၃။ ယူနီယံလမ္း = ျပည္ေထာင္စုလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၄။ ေရွာလမ္း = ခတၱာလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၅။ ရစ္ရွီလမ္း = သေျပညိဳလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၆။ လက္ခ်မီးလမ္း = သုခလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၇။ အင္ဂလန္မင္လမ္း = သီရိမဂၤလာလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၈။ အလဝါလမ္း = ေသာ္တာလမ္း (စမ္းေခ်ာင္း)
၉၉။ ဂ်ိဳးဇက္လမ္း = ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္လမ္း (တာေမြ)
၁၀၀။ ေဂၚဒြင္လမ္း = ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၁။ စင္ဂနယ္ပဂိုးဒါးလမ္း = အလံျပဘုရားလမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၂။ ေဘာင္ဒရီလမ္း = ဓမၼေစတီလမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၃။ စတီးဝပ္လမ္း = ေမာ္ကြန္းတိုက္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၄။ ဆင္းဒဝစ္လမ္း = နတ္သၽွင္ေနာင္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၅။ ဆင္မဆင္လမ္း = ပန္တ်ာလမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၆။ လင့္ခ္လမ္း = သံတမန္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၇။ ထရန္စပို႔လမ္း = အာဇာနည္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၈။ နယူးလင့္လမ္း = စကားဝါလမ္း (ဒဂုံ)
၁၀၉။ လင္တက္စတာလမ္း = နဝေဒးလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၀။ လီဒီစလမ္း = ခေရပင္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၁။ ဝင္ဒါမီယာေအာက္လမ္း = ခ်င္းတြင္းလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၂။ ဝင္ဒါမီယာကုတ္ = ေရႊလီလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၃။ ဝင္ဒါမီယာဂါးဒင္း = ဥယ်ာဥ္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၄။ ဝင္ဒါမီယာပတ္ခ္ = ေဇာ္ဂ်ီလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၅။ ဝင္ဒါမီယာကရဲဆင့္လမ္း = ပန္းဝါလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၆။ ကဲင့္လမ္း = စမုံလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၇။ ခ်ပ္ခ်္လမ္း = အိမ္ေတာ္ရာလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၈။ ဇဖါးရွားလမ္း = ဇီဝကလမ္း (ဒဂုံ)
၁၁၉။ ဖေရဇာလမ္း = ေတာ္ဝင္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၂၀။ ေဖာ္ဆိုက္လမ္း = ကင္းဝန္မင္းႀကီးလမ္း (ဒဂုံ)
၁၂၁။ ဘဒ္လမ္း = ပဒုမၼာလမ္း (ဒဂုံ)
၁၂၂။ လွိုက္လမ္း = မင္းေက်ာင္းလမ္း (ဒဂုံ)
၁၂၃။ ေလာ့ဖို႔ဒ္လမ္း = စြယ္ေတာ္လမ္း (ဒဂုံ)
၁၂၄။ အီဒင္လမ္း = ဗိုလ္တေထာင္ေဈးလမ္း (ပုဇြန္ေတာင္)
၁၂၅။ ေကလမ္း = ကရမက္လမ္း (ပုဇြန္ေတာင္)
၁၂၆။ ကိတ္လမ္း = ၾကာညိဳလမ္း (ပုဇြန္ေတာင္)
၁၂၇။ ေဂ်လမ္း = နံသာျဖဴလမ္း (ပုဇြန္ေတာင္)
၁၂၈။ ေနကရြန္းလမ္း = ေနၾကာလမ္း (ပုဇြန္ေတာင္)
၁၂၉။ ပို႔ေကာ္မရွင္နာလမ္း = ေရဝန္လမ္း (ပုဇြန္ေတာင္)
၁၃၀။ ဟိဝ္လမ္း = စိန္ျခယ္လမ္း (ပုဇြန္ေတာင္)
၁၃၁။ လင္းစေဒါင္းလမ္း = ရာဇဓိရာဇ္လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၂။ ကလပ္လမ္း = ၅၅ လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၃။ တင္းပယ္လ္လမ္း = ဝတ္ေက်ာင္းလမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၄။ ဒပ္ဖရင္လမ္း = စႏၵကူးလမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၅။ ေမရိုးလမ္း = ေမယုလမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၆။ သြန္မဆင္ ပထမရိပ္သာလမ္း = ဗိုလ္တေထာင္ လမ္းသြယ္ ၁ လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၇။ သြန္မဆင္ ဒုတိယရိပ္သာလမ္း = ဗိုလ္တေထာင္ လမ္းသြယ္ ၂ လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၈။ သြန္မဆင္ တတိယရိပ္သာလမ္း = ဗိုလ္တေထာင္ လမ္းသြယ္ ၃ လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၃၉။ သြန္မဆင္ စတုတၳရိပ္သာလမ္း = ဗိုလ္တေထာင္ လမ္းသြယ္ ၄ လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၀။ ဟိဇယ္ဝတ္လမ္း = ဧရာၿမိဳင္လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၁။ အဒမိမ္ဆင္လမ္း = ၅၄ လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၂။ ဂရန႔္လမ္း = ၾကာျဖဴလမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၃။ ဘက္ထရီလမ္း = ဝရစိန္လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၄။ လစ္ဖိလမ္း = မီးျပလမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၅။ အယ္လ္ဂ်င္လမ္း = ဧကရာဇ္လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၆။ ဘရြတ္ကင္းလမ္း = ဗိုလ္ကေလးေဈးလမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၇။ စပတ္လမ္း = ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း (ဗိုလ္တေထာင္)
၁၄၈။ ကေနဒီလမ္း = ဦးေအာင္ျမတ္လမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၄၉။ ကင္းအက္ဒြပ္အဲဗင္းနယူး = ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၀။ လစ္ကင္းလံစစ္စတားလမ္း = ေဒၚသိန္းတင္လမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၁။ အီဗင္ဆင္လမ္း = ျမယာကုန္းလမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၂။ ဘိုးလိန္းလမ္း = ဗညားဒလလမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၃။ စိန္အန္ေထာ္နီလမ္း = ဦးဖိုးက်ားလမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၄။ နီကိုလ္းလမ္း = ငမိုးရိပ္လမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၅။ မတၱရီကာလမ္း = သစၥာလမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၆။ အဲရိုးလိန္းလမ္း = ေနာင္ရိုးလမ္း (မဂၤလာေတာင္ညြန႔္)
၁၅၇။ သမိုင္းလင့္ခ္လမ္း = က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း (မရမ္းကုန္း)
၁၅၈။ ဒူးဘန္းလမ္း = ေမလိခလမ္း (မရမ္းကုန္း)
၁၅၉။ ယာဒီလမ္း = သလႅာဝတီလမ္း (မရမ္းကုန္း)
၁၆၀။ ကိုဟင္းလမ္း = ရြက္လွလမ္း (မရမ္းကုန္း)
၁၆၁။ ကရ္စ္ခ္လမ္း = သိဂႌလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၂။ ခ်န္စဖို႔လမ္း = ေအာင္သီရိလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၃။ ေစာ္လမြန္လမ္း = ဥယ်ာဥ္လမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၄။ တင္းပယ္လ္လမ္း = ေဘာဂလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၅။ ကာပင္တိုင္လမ္း = ယုဇနလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၆။ ပနဒီယာလမ္း = ေသာ္ကလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၇။ ဘာတာဖီလ္းလမ္း = ႏွင္းဆီကုန္းလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၈။ ဘတ္စ္လမ္း = မဂၤလာလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၆၉။ မဟူရာဂ်ာလမ္း = မဟာၿမိဳင္လမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၀။ ရွီမူရမ္လမ္း = ေအာင္မဂၤလာလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၁။ ရမ္းမင္းလမ္း = ယုဝလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၂။ ဝိတိုရိယလမ္း = ရတနာလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၃။ ဝီလ်ံလမ္း = သီတာေအးလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၄။ ဟာဒင္လမ္း = ေအာင္သုခလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၅။ ဟာမစ္ရွင္လမ္း = ဟသၤာတလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၆။ အဗူးေကတဘာလမ္း = ႀကိဳးစက္႐ုံလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၇။ အားနိုလ္းလမ္း = ျပည္ေတာ္သာလမ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)
၁၇၈။ ေကာလိပ္လမ္း = သခင္ျမပန္းၿခံလမ္း (အလုံ)
၁၇၉။ ကူရွင္လမ္း ႏွင့္ အေနာက္လမ္း = ေအာင္ရတနာလမ္း (အလုံ)
၁၈၀။ ဆူပါပင္လမ္း = ငုဝါလမ္း (အလုံ)
၁၈၁။ ဖူးကားလမ္း = စကားစိမ္းလမ္း (အလုံ)
၁၈၂။ ဖိုက္ခ်္လမ္း = ရွမ္းလမ္း (အလုံ)
၁၈၃။ ခ်န္းမာဖီလမ္း = ႏွင္းဆီလမ္း (အလုံ)
၁၈၄။ စတားရက္လမ္း = ႏြယ္သာကီလမ္း (အလုံ)
၁၈၅။ ေနာ္မန္ေက်ာင္းလမ္း = နံ့သာလမ္း (အလုံ)
၁၈၆။ ဖြိဳင္လမ္း = ရန္ပိုင္လမ္း (အလုံ)
၁၈၇။ ဘင္တန္လမ္း = သီတာလမ္း (အလုံ)
၁၈၈။ ဆရာမတ္ႀကီးလမ္း = ေဝဘာဂီလမ္း (အလုံ)
၁၈၉။ ပိုင္းလမ္းျဖတ္လမ္း ၁ = သိႏၷီျဖတ္လမ္း ၁ လမ္း (အလုံ)
၁၉၀။ ပိုင္းလမ္းျဖတ္လမ္း ၂ = သိႏၷီျဖတ္လမ္း ၂ လမ္း (အလုံ)
၁၉၁။ ၃ = သိႏၷီျဖတ္လမ္း ၃ လမ္းပိုင္းလမ္းျဖတ္လမ္း

Credit to Original Writer