အျပစ္မတင္ေတာ့ အျပစ္စင္တယ္။

အျပစ္မတင္ေတာ့ အျပစ္စင္တယ္။

သူတပါး၊ အရာဝတၳဳ၊
ေလာကအရာအားလုံးအေပၚ
အျပစ္မတင္ရင္ ႕ ႕ ႕
ကုိယ့္စိတ္လဲ အျပစ္စင္ျကယ္တယ္။

credit – ဓမၼ အလင္း ရွာသူ