ေသာကဆိုသည္မွာ

ေသာကဆိုသည္မွာ

••••••••••••••••••••••••••••

`ေသာက´လို႔ ဆိုတဲ့ (Worry)ဟာ
တြယ္တာမႈ အေပၚမွာ အေျခခံတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က ေလာကမွာ လူရယ္လို႔
ျဖစ္လာတဲ့အခါ ဘဝအေပၚမွာ
တြယ္တာမႈဆိုတာ ရိွၾကတယ္။

မိမိဘဝကို တြယ္တာတယ္။
မိမိဘဝကိုတြယ္တာသည့္
အတြက္ေၾကာင့္
ကို္ယ့္ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကို
တြယ္တာတယ္။

အဲဒီအတြယ္အတာေတြက
ဘာကို ျဖစ္ေစသလဲဆိုရင္…
(Worry)လို႔ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ
`ေသာက´ ေတြကို ျဖစ္ေစတယ္။

အတြယ္အတာရိွတဲ့ေနရာမွာ
စိုးရိမ္မႈဆိုတာ ေပၚလာတယ္။
အတြယ္မရိွရင္ စိုးရိမ္မႈ မရိွပါဘူး။

ကိုယ္မပိုင္ဆိုင္တဲ့
ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚမွာ
မည္သူမွ`ေသာက´ မျဖစ္ပါဘူး။
ကိုယ္ပိုင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုေပၚမွာသာ
`ေသာက´ ျဖစ္တယ္။

ကိုယ္ႏွင့္မသိတဲ့… လူတစ္ေယာက္အေပၚမွာ
`ေသာက´ မျဖစ္ပါဘူး၊
ကိုယ္ႏွင့္သိတဲ့…
လူတစ္ေယာက္အေပၚမွာသာ
`ေသာက´ ျဖစ္ဖို႔ မ်ားတာပါ။

❀ ဒါေၾကာင့္မို႔ `ေသာက´လို႔ ဆိုတဲ့
(Worry)ဟာ တြယ္တာမႈ အေပၚမွာ
အေျခခံတယ္။ ❀

(ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ ဆရာေတာ္)