🌻 ဥပုသ္သီလေစာင့္ျခင္း အဓိပါၸယ္🌻 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

🌻 ဥပုသ္သီလေစာင့္ျခင္း အဓိပါၸယ္🌻 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္သူမ်ားအတြက္
မွတ္သားနာယူနိုင္ယူဖို႔အတြက္
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္…..

ဥပုသ္သည္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္
(၁) အရိယာ ( ျမတ္ေသာ) ဥပုသ္၊
(၂) ေဂါပါလ (ႏြားေက်ာင္းသားေစာင့္နည္း)
ဥပုသ္ ဟု ၂-မ်ိဳး ရွိ၏။
ထိုတြင္
“အရိယာဥပုသ္”သည္
“ျဗဟၼဥပုသ္၊ ဓမၼဥပုသ္”
စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၏။

═══════════
(၁)။ “ျဗဟၼဥပုသ္”
═══════════
ဘုရားရွင္သည္ “ ျဗဟၼ” မည္ေတာ္မူ၏၊
ရွစ္ပါးသီလယူၿပီးလွ်င္ ထိုျဗဟၼမည္ေသာ ဘုရားရွင္ကို
အာ႐ုံျပဳေနျခင္းကို “ျဗဟၼဥပုသ္” ဟု ေခၚ၏၊
အလြတ္ အာ႐ုံမျပဳတတ္လွ်င္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ကို
ရြတ္ဖတၾ္ကည့္ရွဳေနရာ၏။

═══════════
(၂)။ “ဓမၼဥပုသ္”
═══════════
ဥပုသ္သီလကို ခံယူၿပီးလွ်င္ တရားေတာ္၏
ဂုဏ္ေတာ္တစ္ပါးပါးကို အ႐ုံျပဳ၍လည္းေကာင္း၊
တရားဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္ကို ၾကည့္ရွဳရြတ္ဖတ္၍
လည္းေကာင္း ေနျခင္းကို “ဓမၼဥပုသ္”
ဟု ေခၚသည္။

═══════════
(၃)။ “သံဃာ့ဥပုသ္”
═══════════
ဥပုသ္သီလကို ခံယူၿပီးလွ်င္ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္
တစ္ပါးပါးကို အာ႐ုံျပဳ၍လည္းေကာင္း၊
သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္ကို ၾကည့္ရွဳရြတ္ဖတ္၍
လည္းေကာင္း၊ေနျခင္းကို
“သံဃာ့ ဥပုသ္” ဟု ေခၚသည္။

═══════════
(၄)။ “သီလဥပုသ္”
═══════════
သီလယူၿပီးလွ်င္ မိမိသီလ၏ မက်ိဳးမေပါက္ ၊
မေျပာက္မက်ားပံုကို အာ႐ုံျပဳ၍ ၀မ္းေျမာက္စြာ
ေနထိုင္ျခင္းကို “သီလဥပုသ္”ဟု ေခၚသည္။
══════════════════════
“မက်ိဳး ၊ မေပါက္ ၊ မေျပာက္၊ မက်ား”
══════════════════════
မက်ိဳး= ရွစ္ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔တြင္အစ
သိကၡာပုဒ္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊
အဆံုးသိကၡာပုဒ္ေသာ္လည္းေကာင္း
ပ်က္စီးလွ်င္ “ဥပုသ္က်ိဳး”သည္ မည္၏၊
ထိုသို႔ မပ်က္စီးလွ်င္ ဥပုသ္မက်ိဳး မျပတ္သည္မည္၏။
▬▬▬▬▬▬▬▬
“ဥပုသ္ အက်ဳိး”
▬▬▬▬▬▬▬▬
ဤသုိ႔ က်နစြာ ေစာင့္သုံးအပ္ေသာ အရိယ ဥပုသ္မ်ဳိး၏
အက်ဳိးမွာ ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကြ်န္းကုိ အုပ္စုိးရေသာ
မင္း၊မိဖုရား အျဖစ္မ်ဳိးထက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည္ဟု
ေဟာေတာ္မူ၏၊ မွန္၏။

မင္းမိဖုရားအျဖစ္ျဖင့္ ဇမၺဴဒိပ္ကြ်န္းကုိ အုပ္စုိးရျခင္းမွာ
လူ႔စည္းစိမ္မွ်သာျဖစ္၍ ၊ နတ္စည္းစိမ္ကုိ ေထာက္လွ်င္
ေအာက္က် ေနာက္က် ေသးႏုပ္လွေသး၏။

ထုိစည္းစိမ္လည္း တစ္ဘ၀သာ၊က်နစြာ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ
ဥပုသ္၏အက်ဳိးကား လူမင္း၊နတ္မင္းစည္းစိမ္
အႀကိမ္အမ်ားပင္တည္း။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္စြာ
ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ ဥပုသ္၏ အက်ဳိးကုိ
“ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကြ်န္းလုံး အုပ္စုိးရျခင္းထက္ပင္ သာ၏”
ဟု ေဟာေတာ္မူေပသည္။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“ေကာင္းစြာေစာင့္မွ အက်ဳိးရ”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ဥပုသ္ေစာင့္ရာ၌ ရွစ္ပါးသီလကုိ ေစာင့္႐ုံမွ်ျဖင့္
အက်ဳိးမ်ားသင့္သေလာက္ မမ်ားေသးပါ။
သီလကုိ ေစာင့္ထိန္းျပီးေနာက္ မိမိစိတ္ကို
စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေနေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္မွသာ
အက်ဳိးရမ်ားပါသည္။
[တိကအဂၤုတ္ၱရ၊ ဒုတိယပံ၊မဟာ၀ဂၢ႒။]

ဥပမာ-ဦးေခါင္းကုိ တန္ဆာဆင္လုိေသာ
အမ်ဳိးသမီးသည္ ဆံပင္ကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္
ေခါင္းေလွ်ာ္ရ၏။ ေခါင္းမေလွ်ာ္ဘဲ ျဖီးလိမ္း
ျပင္ဆင္လွ်င္ အနံ႔မေကာင္း။
ထုိ႔အတူ သီလတန္ဆာျဖင့္ ဆင္ထားသူသည္
မိမိ၏စိတ္ကုိ ေလာဘ(တဏွာရာဂ)
ေဒါသ-မာန္မာန-ဣႆာ-မစၧရိယ စေသာ
ကိေလသာ အညစ္အေၾကး တု႔ိမွ စင္ၾကယ္ေအာင္
ျဗဟၼဥပုသ္ကုိျဖစ္ေစ၊ ဓမၼဥပုသ္ စသည္တုိ႔ တြင္
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိျဖစ္ေစ ေစာင့္သုံးႏုိင္မွသာ ရသင့္သမွ်
အက်ဳိးကုိ အျပည့္အစုံရႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နဂိုက ေလာဘႀကီးသူျဖစ္လွ်င္
ဥပုသ္ေစာင့္ရင္း ထိုေလာဘေၾကာင့္ ယခုဘ၀
ေတြ႕ခဲ့ (ေတြ႕တတ္ၾကေသာ)အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊
ေနာက္ဘ၀၌ အပါယ္ငရဲအထိျဖစ္ႏိုင္သည့္
အျပစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆင္ျခင္၍ ေလာဘနည္းေအာင္
အထူးႀကိဳးစား၍ “ဘုရားဂုဏ္ေတာ္”
စသည္ကို ပြားမ်ားေနပါေလာ့။

ထိုသို႔ ဥပုသ္ ေစာင့္ၿပီးေနာက္ ဥပုသ္ထြက္ေသာအခါလည္း
ေလာဘေၾကာင့္ အမွားအယြင္း မရွိရေအာင္
ေန႔စဥ္သတိထားပါေလာ့။
ဤသို႔ ႀကိဳးစားလွ်င္ မၾကာခင္ ေလာဘနည္းသူ
(တဏွာရာဂနည္းသူ) ျဖစ္လာပါလိမ္႔မည္။
ေဒါသ – မာန – ဣႆာ – မစၧရိယ
အားႀကီးသူမ်ားလည္း ဤနည္းအတိုင္း ႀကိဳးစားပါ။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“ႏြားေက်ာင္းသားဥပုသ္”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ထိုကဲ့သို႔ က်နစြာမေစာင့္ႏိုင္ဘဲ “ယေန႔ မည္သည့္ေနရာ၌
ႏြားမ်ား ေရေသာက္ၾက၏၊ နက္ျဖန္ မည္သည့္ ေနရာ
ျမက္စား၍မည္သည့္ေနရာ၌ ေရေသာက္လိမ့္မည္”
ဟု ႏြား ေက်ာင္းသား ၾကံစည္ျခင္းကဲ့သို႔
“ယေန႔ မည္သည့္စားဖြယ္ကို စား၍ ၊
နက္ျဖန္ မည္သည့္ စားဖြယ္စားေသာက္မည္” ဟု
အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေလာကီေရးရာကိုသာ
ၾကံစည္ေနေသာ ဥပုသ္သည္ “ေဂါပါလ ဥပုသ္”
(ႏြားေက်ာင္းသားဥပုသ္) မည္၏။
ဤႏြားေက်ာင္းသားဥပုသ္ ကို “လံုးလံုးအက်ိဳးမရွိ”ဟု
မဆိုရေသာ္လည္း၊ “အက်ဳိးမမ်ားလွ” ဟု
ေဟာေတာ္မူသည္။

═══════════
“သတိေပးခ်က္”
═══════════
ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားေက်ာင္းသားဥပုသ္မျဖစ္ေစဘဲ
အရိယဥပုသ္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ေစာင့္သံုးမွသာ
ေလာက အက်ိဳး၊သံသရာအက်ိဳး၂-ပါးစံုတိုးဖြယ္ရွိ၏၊
ယခုအခါ၌ကား ဥပုသ္ ေစာင့္ရင္း
စားေသာက္ၾက၊ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသျဖင့္ စဥ္းစားတတ္သူအဖို႔မွာ
စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွသည့္အျပင္ ဘာသာျခားတို႔က
မ်ားစြာ ေသာ ျမန္မာတို႔ ဥပုသ္ေစာင့္ပုံကို ၾကည့္ကာ
“ဆင္ျခင္စဥ္းစားဉာဏ္ မရွိေသာ လူမ်ိဳး” ဟု
အထင္ေသးၾကေပလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳး ဘာသာ အဆင့္အတန္းျမင့္ေရးကို
ေတြးကာ စည္းကမ္းက်က် ဥပုသ္ေစာင့္ဖို႔
သတိေပးပါသည္။

#copy
#cd
မဟာေတာ္၀င္မွ႔ျပန္လည္ကူးယူပူေဇာ္ပါ၏ဘုရား👱‍♀️👱‍♀️👱‍♀️