ဘယ္ေနရာမွာ ေက်ာက္တည္တည္ က်ားမုတ္ဆိပ္ပင္၏ ေက်ာက္ခြဲနိဳင္စြမ္းအံ႔မခန္း

ဘယ္ေနရာမွာ ေက်ာက္တည္တည္ က်ားမုတ္ဆိပ္ပင္၏ ေက်ာက္ခြဲနိဳင္စြမ္းအံ႔မခန္း

============================
ဆီးေက်ာက္တည္သူမ်ားဝမ္းသာဖြယ္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းေက်ာက္တည္ျခင္း

ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္းေက်ာက္တည္ျခင္း

ဆီးအိမ္အတြင္းေက်ာက္ေတြ႕ျခင္းမ်ားအတြက္

က်ားမုတ္ဆိပ္ပင္၏ပဥၥငါးပါးကို ေက်ာက္ပန္းေတာင္းထန္းလွ်က္ေခၚ ထန္းလွ်က္အမဲ သို႔မဟုတ္ ထန္းလွ်က္အညိဳႏွင့္က်ဳိ၍ ေရ ေရေႏြးအစားက်ားမုတ္ဆိပ္ပင္ျပဳတ္ရည္ကိုေသာက္ေပးပါ။

ေက်ာက္ႀကီးရင္ကြဲသြားပါမည္။

ေက်ာက္ေသးရင္ေက်ၿပီးဆီးသြားတဲ႔အခါ ပါသြားပါလိမ္႔မည္။

ေငြမကုန္လူမပန္းအလြန္ထက္တဲ႔ေဆးအစြမ္း အားလုံးအနာနဲ႔ေဆးေတြ႕ၾကပါေစ။

သေဗၺသတၱာအေဝရာ အနာေရာဂါကင္းရွင္းၾကပါေစ။

Credit. org uploader