ခရီးသြားတဲ့ခါမယ္ ေဟာ္တယ္၌တည္းခိုေသာခါ ေစာင့္ထိန္းသင့္ပါေသာ Ethics မ်ား

ခရီးသြားတဲ့ခါမယ္ ေဟာ္တယ္၌တည္းခိုေသာခါ ေစာင့္ထိန္းသင့္ပါေသာ Ethics မ်ား

၁ အခ်က္

မိမိ မိသားစုဝင္မ်ား သိူ႔မဟုတ္
သူငယ္ခ်င္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာဆိူရာတြင္
ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္စကားမေျပာသင့္ျခင္း

(တျခားေသာ မိမိကဲ့သို႔တည္းခိုသူမ်ား
အေႏွာင့္ယွက္မဖစ္မိေစရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္)

၂ အခ်က္

မိမိတည္းခိုသည့္အခန္းရွင္းရန္သည္
House keeping တာဝန္သာဖစ္သည္ဟု
ခံယူကာ အခန္းအား လက္လြတ္စပယ္ဖြ၍
မထားခဲ့သင့္ျခင္း

(ယဥ္ေက်းေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔
မိမိတည္းခိုစဥ္ အခန္းတြင္း၌ တည္းခိုစဥ္မယ္

တတ္ႏိုင္သေလာက္ မိမိအမွိူက္မ်ား
အမွိူက္ပံူးထဲ စြန္႔ပစ္ခဲ့ျခင္း

ေစာင္မ်ား သဘက္မ်ားကို
ေနရာတက် ျပန္ထားခဲ့ေပးျခင္း

ေရခ်ိဳးခန္းထဲ၌ စိူေနသည့္ေရမ်ား
ေျခသုပ္ဝတ္ျဖင့္ ျပန္သုပ္ေပးခဲ့ေပးျခင္း

ေဘစင္တဝိုက္မွ ဆံပင္ေမြးမ်ားျပန္ရွင္းခဲ့ေပးျခင္း

စသျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း သန္႔ရွင္းေ႐း
ျပဳလုပ္ဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္)

၃ အခ်က္
စားေသာက္ခန္းတြင္း၌

ဘူေဖးမနက္စာ သို႔ ညစာ
သံုးေဆာင္ၾကသည့္ခါ

မိမိမစားႏိူင္မွန္း
မေသခ်ာသည့္တိုင္ေအာင္ ျမင္ျမင္သမွ်
ပန္းကန္ထဲသို႔ အလွ်ံပယ္ ထည့္ျခင္းမ်ားကို

ေရွာင္က်ဥ္သင့္ျခင္း

(မိမိမစားႏိုင္၍ က်န္ရစ္ခါ ေလလြင့္သြားမည့္
အစားအေသာက္မ်ားကိူ

တျခားေသာစားႏိုင္မည့္သူမ်ား
စားႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ေရးကို မဖ်က္ဆီးမိေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္)

၄ အခ်က္

မိမိအေပၚ service ေပးၾကေသာ
ေဟာ္တယ္ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးအေပၚ
Appreciate လုပ္ေပးျခင္း

(သူတို႔ထံမွ
Service တစ္ခုခု လက္ခံရရွိတိုင္း
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဟု မေမ့မေလ်ာ့ေျပာျခင္း ႏွင့္

House keeping နဲ႔ မိမိအထုတ္အား
အခန္းတြင္း အခန္းျပင္
သယ္ေဆာင္ေပးပါေသာ

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံူးကို tips ေပးျခင္းျဖင့္
ယင္းတို႔ေပးေသာ service အား အသိမွတ္ျပဳေပးေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္)

ကဲ ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့
လိုရင္းတိူရွင္း ေဟာ္တယ္မယ္
တည္းခိုစဥ္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္

က်င့္ဝတ္တခ်ိဴ႕ တီးမိေခါက္မိသြားေလာက္ပီဟုတ္

က်မဒီစာေလးကို ေရးရျခင္းအေၾကာင္းမွာလဲ
ယင္းက်င့္ဝတ္မ်ားကို သတိမထားမိသူမ်ားအေနျဖင့္

သတိမမူဂူမျမင္ မဖစ္ရေလေအာင္
ေစတနာျဖင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းဖစ္တာမိူ႔

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ
ထိခိုက္နစ္နာ ကဲ့ရဲ႕ ေစလိုေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္အလ်င္းမရွိပါေၾကာင္း

ေျပာၾကားရင္း က်မစာေလးကို
အဆံုးသပ္ပါရေစရွင္

အားလံုးပဲ အဆံူးထိဖတ္ေပးတာ
ေက်းဇူးပါရွင္