ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ပံုစံ(၇)ျပန္လည္ေလၽွာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားအတြက္ပံုစံ(၇)ျပန္လည္ေလၽွာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

စာေရးသူသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္၌ “ေရေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇) ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါေသာ္”ဟူေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က
ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးနီးပါး ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္ ၎လက္မွတ္ ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္ၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သ
မားမ်ားအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ၾကဘဲ စိုးရမ္ပူပန္မႈမရွိေစဘဲ အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍
ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ဟူသည္ ေရေဘးအႏၲရာယ္သာမက ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ေပရာ ၎အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ လယ္ယာေျမပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) မူရင္း ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ အသစ္ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ဗဟိုလယ္ယာေျမစံမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕က လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက
ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယခုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ေရေဘးအႏၲရာယ္က်
ေရာက္ေနမႈေၾကာင့္ အိုး၊ အိမ္မ်ားကို ပစ္ခြာသြားရေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပုံစံ(၇) မ်ား ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပုံစံ(၇) ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ-၉ တြင္အတိအလင္း ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသလို ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလည္း လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ တြင္ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပ၍ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ထားပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရေသာ္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ(၇) ၏ အက်ိဳးရလဒ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(က) လယ္ယာေျမဥပေဒ မထုတ္ျပန္မီက တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ ေျမခြန္ေတာ္စည္းၾကပ္ေသာ ေျမခြန္ေျမစာ (ေျမစာရင္းပုံစံ-၈) သာ လက္ဝယ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၊လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္တည္းဟူေသာ တရားဝင္ ခိုင္မာသည့္ လက္မွတ္ကို ရာသက္ပန္၊ ထာဝရ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊

(ခ)
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိထားလွ်င္ မိမိလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေသာ လယ္ယာေျမကို ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊ ေပးကမ္း၊ ငွားရမ္း၊လဲလွယ္၊လႊဲေျပာင္း၊ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊

(ဂ) လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ိဳးမႈမွအပ အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ျပဳမိန႔္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း၊

(ဃ) လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမအားမူလသီးႏွံအမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွ အျခားသီးႏွံအမ်ိဳးအစား တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳး
ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း၊

(င) ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမအား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရပါကလည္း ကာလေပါက္ေဈးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ (၁) ေျမအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး၊ (၂) သီးႏွံႏွင့္ အေဆာက္အအုံအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိခံစားႏိုင္ျခင္း။

မရွိေသးေသာ အခြင့္အေရး ႏွစ္ရပ္
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇) လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ္လည္း မရရွိေသးေသာ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ (က) လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ -၉ ႏွင့္လယ္ယာေျမနည္း ဥပေဒ -၄၈ (ခ) တို႔အရ အစိုးရဘဏ္ (သို႔) ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရသတ္မွတ္ေသာ ဘဏ္တစ္ခုခု၌ ေပါင္ႏွံရမည္ဆိုေသာ္လည္း လယ္ယာေျမ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳေသးသျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ား အခက္အခဲေတြ႕ႀကဳံရျခင္း။

(ခ) လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ အခန္း ၄ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံေသာ အေမြဆက္ခံေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊဲေျပာင္း၊ လက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းယခုအခ်ိန္ထိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသာမက လယ္ယာေျမကို ဝယ္ယူထားၾကေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ အမည္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳႏိုင္ၾကေသးျခင္း။

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးပါေသာ္
အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္မ်ားအရ ဘဏ္တြင္ ေပါင္ႏွံခြင့္ႏွင့္ အမည္ေျပာင္းလဲ ခြင့္မရွိေသးသည္မွအပ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရရွိထားေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၎တို႔ရရွိထားေသာ လယ္ယာေျမပုံစံ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ (၇) ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါေသာ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

(က) ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ (၁-က)
သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးထံ လိပ္မူထားေသာ ပုံစံ (၁-က) တြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အ
လက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေရးသား၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) မိတၱဴေလွ်ာက္ထားရမည္။ သတ္မွတ္ပုံစံကို ၿမိဳ႕နယ္
လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး (ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနမႉး) ႐ုံးတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

(ခ) သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (၁-က) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါရွိရမည့္ ၎ေထာက္ခံခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
႐ုံးတြင္ သြားေရာက္ တင္ျပေလွ်ာက္ထား ရယူႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း(ပုံစံ – ၁၁) မိတၱဴ
ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံ (၁-က) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါရွိရမည့္ မွတ္ပုံတင္စာရင္း၊ မိတၱဴ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့စဥ္ အခါကတည္းက လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုအလိုက္ လယ္ယာေျမ
မွတ္ပုံတင္စာရင္း စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ မွတ္ပုံတင္ စာရင္းအနက္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမည္ပါဝင္ေသာ စာမ်က္ႏွာကား
မိတၱဴကူးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္စာပိုဒ္ (ခ) ပါရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမူအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေကာက္ခံခ်က္ရ
ယူစဥ္ကတည္းက (ပုံစံ-၁၁) မိတၱဴကို တစ္ပါတည္း တင္ျပရယူသင့္ပါသည္။

လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ထိုသို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသူက ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (၁-က) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါရွိရမည့္ ေထာက္ခံခ်က္ႏွစ္ခု ျပည့္စုံေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥအတြက္ မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိကို ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မွတ္ပုံတင္စာရင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကန႔္ကြက္လႊာေခၚယူျခင္း၊ ကန႔္ကြက္လႊာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ (သို႔) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံ တင္ျပၿပီး အဆင့္ဆင့္ ထပ္မံစိစစ္၍ “ဒုတိယမူရင္း” သို႔မဟုတ္ “မိတၱဴမွန္” ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္
ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ေၾကးေတာ့ ေပးေဆာင္ရလိမ့္မည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ (သို႔) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္း ၾကားခ်က္ရရွိသည့္အခါတင္ျပေလွ်ာက္ထားသူအား ေၾကးတိုင္းႏွင့္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန၏ ရေငြစာရင္းသို႔ ဒဏ္ေၾကးေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္ ေပးသြင္းေစၿပီးေနာက္ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ ခြဲမႈအဖြဲ႕က လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) “ဒုတိယမူရင္း” သို႔မဟုတ္ “မိတၱဴမွန္” ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္
ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ စိစစ္တင္ျပခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္လုံပါလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုံစံ (၇) “ဒုတိယမူရင္း” (သို႔) “မိတၱဴမွန္” ထုတ္ေပးျခင္းကို ျငင္းပယ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ (သို႔) အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ာ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန(ယခု-ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန) မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္းအသိေပး ေရးသားလိုက္ပါသည္။

– ေဆြျမင့္သူ(ေၾကး/ေျမ)