ကြန္ကရစ္ေလာင္းဖို႕အခ်က္၁၂ခ်က္

ကြန္ကရစ္ေလာင္းဖို႕အခ်က္၁၂ခ်က္

ကြန္ကရစ္ေလာင္းရာမွာ အေျခခံ(၁၂)ခ်က္သာ သိထားပါက Projects ၾကီးေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္‌ပါတယ္‌
ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းျခင္း၏ အေခ်ခံသေဘာတရား ၁၂-ခ်က္ကို၊ ေလ့လာထားပါက concrete projects ႀကီးကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေခ်ခံသေဘာတရား ၁၂ – ခ်က္မွာ
1. Site clearing
2. Subbase and subgrade preparation
3. Formwork preparation
4. Rebar installation
5. Concrete mixing
6. Concrete puring
7. Screeding the top of the concrete
8. Trowelling
9. Control joint
10. Creating the traction
11. Curing and sealing the concrete, and
12. Maintaining တို႔၊ ျဖစ္ၾကပါသည္။

1. သန္႔ရွင္းေရးဆိုသည္မွာ_
ေျမႀကီးေပၚမွာ လမ္းခင္းသကဲ့သို႔ ကြန္ကရစ္ေလာင္းသည္ဆိုေစအုန္းေတာ့၊ Grass -ျမက္၊ rocks – ေက်ာက္၊ trees – သစ္ပင္၊ shrub – ျခံဳႏြယ္၊ old concrete – ကြန္ကရစ္ဂ်ိဳး အစရွိသည္တို႔ကို၊ ေျမေကာင္းေပၚလာ သည္အထိ တူးေဖာ္ဖယ္ရွားျပစ္ရပါမည္။ လမ္းခင္းတဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား သတိျပဳပါ။ ေအာက္မွာ soft pit ေတရွိ ေနရင္ ျပဳ ျပင္ၿပီးမွ ကြန္ကရစ္ေလာင္းပါ။ အထပ္သားနဲ႔ formwork ရိုက္ထားတဲ့ ၾကမ္းခင္း slab ေလာင္း တယ္ ဆိုရင္လည္း ေဆးလိပ္တိုေတ၊ ကြမ္းတေတြးေတ၊ သစ္တိုသစ္စေတ၊ binding wire စေတ၊ ေခ် စာမႈန္႔ ေတ၊ ရွိေနတပ္ပါတယ္။ formwork ေပၚမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ ထမင္းမစားရပါဘူး။

2. Prepare your subbase – ေအာက္ခံကို၊ ျပဳ ျပင္ပါ။
2.1 what is subbase?
လမ္းခင္းေသာအခါ၊ ေအာက္ခံအခင္းကို၊ subbase ဟု၊ ေခၚပါသည္။ subbase ခင္းရျခင္း၏၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ၊ concrete rest လုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ granular – ေက်ာက္ေစ့၊ ဂဝံေစ့ မ်ားကို၊ subbase အျဖစ္ခင္းႀကိတ္ အသံုးျပဳ ပါသည္။(တခါတရံတြင္၊ မိမိကြန္ကရစ္ခင္းမည့္ေျမသည္ compacted and stable – သိပ္သည္းက်စ္လစ္ တည္ၿငိမ္သည့္ ေျမ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေနပါက အဆိုပါေျမသည္ subbase ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

2.2 what is subgrade?
Subbase ေအာက္က ေျမႀကီးကို၊ subgrade ဟု၊ ေခၚပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚက၊ ကြန္ကရစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္းသည္၊ အဆိုပါေျမႀကီးဆိုေသာ subgrade ေကာင္းရင္ေကာင္းသေလာက္၊ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္း ျခင္းမရွိေပ။ (ကဲ ဒါဆိုရင္ သူငယ္ငယ္ခ်င္းတို႔ေရ – အထပ္ျမင့္ၾကမ္းခင္း ကြန္ကရစ္ေလာင္တာဆိုရင္ slab formwork က၊ subbase ေပါ့ဗ်ာ။ formwork supported prop က subgrade ေပါ့။)
အကယ္၍ subgrade သည္၊ shifts – ေရြ႕ေနမည္၊ craters – က်င္းျဖစ္ေနမည္၊ moves – လႈပ္ရွား ေနမည္ဆို ပါလ်င္၊ သြန္းေလာင္းလိုက္တဲ့ ကြန္ကရစ္သည္လည္း၊ subgrade ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔၊ လိုက္ျဖစ္ေနပါမည္။ ေရြ႕ မည္၊ က်င္းျဖစ္မည္၊ လႈပ္ရွားေနပါမည္။ (သူငယ္ခ်င္ခ်င္းတို႔ ကြန္ကရစ္လမ္းေတ ခံုးေနတာ ခြက္ေနတာ က်င္း ေတ ဂ်ိဳင့္ေတ ျဖစ္ေနတာ ျမင္ဘူးၾကပါတယ္ေနာ။ လူေတက ကြန္ကရစ္လမ္းပ်က္တာကိုဘဲ ျမင္ၾကတာပါ။ ေအာက္ကေျမ သားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ၾကေတာ့၊ ျခလည္းစား ငါလည္းဝါးကိုးဗ်။)
ထို႔ေၾကာင့္ subbase မခင္းမွီ subgrade ကို၊ ၿငိမ္ေနေအာင္၊ သိပ္သည္းက်စ္လစ္ေနေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပဳ လုပ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရမတုန္းဆိုေတာ့၊ ေျမႀကီးကို၊ CBR 5 ရေအာင္၊ ႀကိတ္ရပါ့မယ္၊ ေျမႀကီးကို CBR 5 ရေအာင္ ႀကိတ္ဘို႔ အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ open-grade stone (သို႔မဟုတ္) closed-grade / fine-grade stone ကို၊အသံုးျပဳ ၿပီးေတာ့ subgrade တည္ေဆာက္ရပါမည္။ 6″ × 9″ အစြယ္ ေက်ာက္ႀကီး မ်ားျဖင္႔ Open-grade stone ခင္းမည္ဆိုလ်င္၊ ေက်ာက္တုန္းေတအၾကားကေန ေရအလြယ္တကူ စီးထြက္ သြား ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 2″×4″ အရြယ္ Finer-grade stone သံုးတာေလာက္ေတာ့ compaction မေကာင္းပါဘူး။ fine grade stone က၊ ေစ်းေတာ့ပိုႀကီးပါတယ္။

2.3 how to lay subbase
Subgrade ၿပီးတဲ့အခါsubbase ခင္းရပါ့မယ္။အေဆာက္အဦးမွာ အသံုးျပဳတည္ေဆာက္ေသာ subbase ဆိုသည္မွာ အားလံုးသိထားသည့္ hard-core ရိုက္တာျဖစ္ပါသည္။ hardcore ကို အနည္းဆံုး 4″ ကေန၊ အမ်ားဆံုး 8″ အထိ၊ ခင္းၾကပါသည္။ ခင္းၿပီးတဲ့အခါ hand tamper ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ plate compactor ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သိပ္သည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ Plate compactors အေပၚယံေျမသားကိုသာ သိပ္သည္း က်စ္လစ္မာေၾကာေစတပ္ေသာေၾကာင့္၊ လိုအပ္ပါက ပိုမိုႀကီးမားေသာ စက္ကရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳဘို႔ လိုပါ သည္။

3. Prepare a form – ပံုစံခြက္၊ ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ျခင္း။
A well-built form – ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ၊ ပံုစံခြက္သည္၊ (ပံုစံခြက္ေကာင္း တခုသည္) concrete သားေကာင္းေကာင္းကို၊ ရရွိေစပါသည္။ ပံုစံခြက္ေကာင္းတခုသည္၊ အတိုင္းအထြာ-ေထာင့္ (ေထာင့္က်ဥ္း ေထာင္က်ယ္၊ ေထာင့္မွန္) မွန္ကန္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ အနိမ့္အျမင့္ လယ္ပယ္လည္း၊ မွန္ကန္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အတိုင္းအတာမွန္ကန္ေအာင္ မွန္ကန္ေသာေပႀကိဳးကိုလည္းေကာင္၊ ေထာင့္က်ဥ္းေထာင့္ က်ယ္မျဖစ္ရေလေအာင္ diagonal method ကိုလည္းေကာင္း၊ အနိမ့္အျမင့္မွန္ကန္ေအာင္ ေပႀကိဳးကိုလည္း ေကာင္း အတိန္းအေစာင္းမျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္သီး ေရခ်ိန္ပိုက္ ပန္းရံေရခ်ိန္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေတဟာ အသက္ရႉေနၾကသည့္အတြက္၊ တမတ္ တမူး 14/” – 1/8″ မွားယြင္းမႈကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳရ မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

4. Rebar
Consider adding wire mesh or rebar to your form (optional).
မိမိသြန္းေလာင္ေသာ၊ ကြန္ကရစ္သည္၊ ကားလမ္းကဲ့သို႔၊ heavy load-bearing structure ျဖစ္ပါက၊ သြန္ေလာင္းမည့္ ကြန္ကရစ္ထဲတြင္၊ rebar ထည့္မည္၊ သို႔မဟုတ္၊ wire mesh ထည့္မည္ဆိုသည္ကို၊ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ အေလးဝန္ခ်ိန္ မ်ားျပားစြာ ထမ္းေဆာင္ရန္မလိုအပ္ေသာ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းမည္ ဆိပါက mesh ျဖစ္ေစ rebar ျဖစ္ေစ၊ ထည့္ရန္မလိုပါ။ သို႔ပါေသာ္လည္း mesh ကိုျဖစ္ေစ rebar ကိုျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳ ရသည္။ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိသည္၊ ဘယ္လို ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္၊ တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။
Wire mesh သည္၊ ဝရိန္တို႔ထားေသာေၾကာင့္ ပိုၿပီးတည္ၿငိမ္ပါသည္၊ အက္ေၾကာင္းငယ္မ်ား၊ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း တိုးပြားမလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေပးပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ၾကံ့ခိုင္သည့္ structural တခု၊ တည္ေဆာက္ဘို႔ေတာ့၊ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းအား၊ မရွိပါ။
Rebar ကေတာ့၊ load မ်ားမ်ားကို ထမ္းႏိုင္ေသာ structure ရေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေသးငယ္သြားေအာင္ေတာ့ rebar က၊ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ။
5. Mix your concrete – ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စပ္ျခင္း။
ကြန္ကရစ္ဆိုသည္မွာ၊ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း၊ Portland cement – ဘိလပ္ေျမ၊ sand – သဲႏွင့္၊ coarse aggregate ေက်ာက္စရစ္ သို႔မဟုတ္ ခ်ီပင္ေက်ာက္တို႔ကို၊ 1:2:4, 1:3:6 စသျဖင့္၊ အခ်ိဳးၾကေပါင္းစပ္ေရာေႏွာ ၿပီး၊ ထိုသို႔ ေရာစပ္ေမႊသမထားေသာ အေျခာက္စပ္ကို တခုႏွင့္တခု တြဲကပ္သြားေစရန္ ေရေရာထားေသာ အေရာအေႏွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေရကို သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုင္အတာအထိသာ ထည့္သြင္းေရာစပ္ ရပါ သည္။ ေရမ်ားလ်င္ လုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူသြားေသာ္လည္း ကြန္ကရစ္စြမ္းအားကို က် ဆင္းေစပါသည္။ ေရနဲနဲ ျဖင့္ေရာစပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္သည္ ကြဲအက္မႈကို ပိုမိုခံႏိုင္ပါသည္။ စက္ျဖင့္ေဖ်ာ္စပ္သည့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ျဖင့္ ေရာစပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္ပစၥည္း မ်ား တသမတ္တည္း ျဖစ္လာသည္အထိ ေမႊဘို႔ လိုပါသည္။
လက္ျဖင့္ေရာစပ္သည့္အခါ သဲႏွင့္ဘိလပ္ေျမကို ဦးစြာ သမေအာင္ ေရာစပ္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ထည့္ ျပီး ဒုတိယအႀကိမ္ သမေအာင္ ေရာစပ္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေရာစပ္ထားသည့္ အပံုကို ျပားၿပီး၊ ေရပန္းခရား ျဖင့္ ေရကို ထည့္ရပါ့မည္။ ထို႔ေနာက္ သမေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။
စက္ျဖင့္ေရာစပ္သည့္အခါ စက္ကိုလည္ထားၿပီး ေရကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ၿပီး ဦးစြာထည့္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ထည့္ရပါ သည္၊ ထို႔ေနာက္သဲထည့္ရပါသည္။ ၄င္းတို႔ သမသြားေသာအခါ ဘိလပ္ေျမထည့္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ကရစ္ တသားထဲျဖစ္သြားသည္အထိ ေရကို ခ်ိန္ညႇိထည့္ေပးရပါသည္။

6. ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းျခင္း။
ကြန္ကရစ္ေလာင္းတဲ့အခါ_
ရြက္လံုးနဲ႔လည္း ငဲ့ခ်လိုက္တပ္ပါတယ္။
Bucket နဲ႔လည္းမယူလာၿပီး ဖြင့္ခ်လိုက္တပ္ပါတယ္။
Truck မွာပါတဲ့ ေလ်ာဇလားနဲ႔လည္း ေလ်ာက်လာတပ္ပါတယ္။
Stationary pump နဲ႔လည္း “ဝူး” ကနဲ မႈတ္ၿပီးလာတပ္ပါတယ္။
Boom pump နဲ႔လည္း “ဝူး” ကနဲ မႈတ္ၿပီးလာတပ္ပါတယ္။ ဘာနဲ႔ဘဲလာလာ၊ ကြန္ကရစ္ပံုျဖစ္လာရင္ေတာ့၊ ေပါက္တူးနဲ႔ဆြဲရင္ လဘာခ်ာပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ျမန္-ေကာင္း-သက္သာ ျဖစ္ရေလေအာင္၊ shovels – ေဂၚခၽြန္၊ rakes – အသြားပါေသာဆြဲဂ်ဳတ္၊ “come alongs,” တံခ်ဴ တို႔နဲ႔ ဆြဲျဖန္႔ရပါမယ္။ တံခ်ဴ ဆိုတာ spreader ပါဘဲ။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ညီသြားၿပီဆုပါလ်င္ စီးကမ္းနည္းလမ္းအတိုင္း vibrator မရပါ့မယ္၊

7. Screed the top of the concrete.
Screed လုပ္သည္ဆိုသည္မွာ၊ ပါရာတုန္းကေလးေတေပးၿပီးမွ နံရံမွာ ပလာစတာကပ္ၿပီး ေခ်ာျခင္း၊ topping ေလာင္းျခင္းတို႔ကို၊ အင္ဂ်င္နီယာအားလံုး သိၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ သစ္သားေခ်ာင္း ေဘး၂ဖက္ခံၿပီး အလယ္ ကြန္ကရစ္ကို ပတ္တန္းျဖင့္ရိုက္တာလည္း အားလံုးသိၾကပါသည္။ သစ္သားေခ်ာင္းအစား aluminium square pipe ေတ၊ hollow pipe ေတကိုလည္း၊ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ဤ ပါရာတုန္း မ်ား၊ ပတ္တန္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားရင္ စိတ္ဝင္စားသလို၊ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း ကၽြမ္းက်င္လ်င္ ကၽြမ္းက်င္ သလို ကြန္ကရစ္ၾကမ္းသည္ စံခ်ိန္စံညြန္းျပည့္မွီၿပီး လက္ရာေကာင္းကို ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္ကို လည္း မ်ားစြာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

8. လက္ပြတ္နဲ႔ ဖိသိပ္ေခ်ာပါ။
အဲဒီေနာက္ cover guide rail ကို၊ အမွီျပဳ ၿပီးေတာ့၊ မ် ဥ္းတန္နဲ႔ ရိုက္တုန္းနဲ႔ ရိုက္ညႇိ ဆြဲရပါတယ္။ ဒီအခါ level တက် ၊ compacted ၾကမ္းေခ်ာရပါတယ္။ အဲဒီလယ္ပယ္တက် ၾကမ္းေခ်ာကို ေခ်ာညက္သြားေအာင္ရယ္ compaction ထပ္ရေအာင္ရယ္တို႔အတြက္ လက္ပြတ္နဲ႔ ဖိသိပ္ဆြဲဖြတ္ လုပ္ရပါ့မယ္။ ဒီအေခ်အေနဟာ လက္ဝင္ တပ္တဲ့အတြက္ ကြန္ကရစ္မအိပ္ခင္ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖို႔ သြက္သြက္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
Floating process – လက္ပြတ္နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းစဥ္ ၂ – မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမ တခုက ေတာ့ bull float လို႔ေခၚတဲ့ လက္ပြတ္ႀကီးနဲ႔ပြတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ course aggregate မ်ားကို ေအာက္သို႔ေရာက္သြားေအာင္ ရိုက္ခ်လိုက္ၿပီး အေပၚကို အႏွစ္တက္လာေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ bull float ကို ဆြဲတဲ့အခါ မိမိဘက္ကို ႂကြေစၿပီး၊ တြန္းတဲ့အခါ ေရွ႕ဘက္ကို ႂကြေစရပါတယ္။ magnesium hand float သည္၊ လုပ္ရကိုင္ရ အဆင္ေျပပါတယ္။ အဲဒီလို bull float ႀကီးနဲ႔ ေခ်ာညႇိၿပီးတဲ့ေနာက္၊ water bleeding ျဖစ္လာတဲ့အခါ၊ hand float – နဲ႔ တံမ်က္စီးလွဲသလို လွဲၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ ေရေတကို လိုခ်င္တဲ့ေနရာေရာက္ ေအာင္ ပြတ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

9. Make control joints
Rebar မပါေသာ၊ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းမ်ားခင္းတဲ့အခါ၊ ကြဲတပ္ေသာေၾကာင့္ groover ျဖင့္ ၅ေပ ေလာက္ ၆ေပ ေလာက္ ကြန္ကရစ္အထူအပါးေပၚမူတည္ၿပီး ျခားျခားၿပီး ျဖတ္ေပးရပါမယ္။ ကြန္ကရစ္လမ္းေတကေတာ့ အထူ ၈-လက္မေလာက္ ရွိသည့္အတြက္ ၂၅ – ေပလ်င္ contraction joint တခုစီနဲ႔၊ ေပ ၁၀၀ – လ်င္ expension joint တခုစီ ထည့္ၾကပါတယ္။ groover နဲ႔ခြဲတဲ့အခါ ညီညီညာညာ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္၊ သစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလ်ဴ မီနီယံနဲ႔ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ထားေသာ straight edge နဲ႔ ဖိၿပီးမွ ခြဲရပါ့မယ္။ ကြန္ကရစ္ထုရဲ႕ ၄ပံု ၁ပံု နက္ေအာင္ ခြဲေပးရမွာျဖစ္ၿပီး အပူအေအးေျပာင္းလဲလို႔ ကြန္ကရစ္ကြဲတဲ့အခါ အဲဒီေနရာက ကြဲေအာင္ စီမံထားတဲ့အတြက္ control joint လို႔ေခၚပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ contraction joint ဆိုတာ၊ ေအးရင္ကြဲဘို႔ျဖစ္ၿပီး၊ expension joint ဆိုတာ ပူရင္စန္႔ဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

10. Create traction –
တံမ်က္စီးတေခ်ာင္းျဖင့္၊ ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာေအာင္၊ ပံုေဖာ္ လွည္းက်င္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ လွည္းက်ငိးပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းမ်ား ေရ စိုေသာအခါ ေခ် ေခ်ာ္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ နဲနဲသာ ၾကမ္တမ္းေသာ မ်က္ႏွာျပင္ကို အလိုရွိပါက soft brush – ဘရပ္ေျပာ့ေျပာ့ေလးကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာေခ်ာကို အလိုရွိပါက သံလက္ပြတ္ျဖင့္ ဝိုက္ၿပီး ေတာ့၊ ပြတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေရတင္ေနလို႔ groove – ဂ်ိဳင့္ေျမာင္းကေလးမ်ား ဆြဲမည္ဆိုပါက၊ သိပ္အနက္ႀကီးမဆြဲရပါဘူး။ တံမ်က္လွဲတဲ့အခါ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတပါမလာေအာင္ အခ်ိန္မေစာင့္ဘဲ ေလာၿပီး ေတာ့ တမ်က္မလွဲသင့္ပါဘူး။ အဲဒီလို ေက်ာက္စရစ္ခဲေတပါလာမယ္ဆိုရင္ magnesium floater – လက္ပြတ္နဲ႔ ျပန္ေခ်ာၿပီးမွ အခ်ိန္နဲနဲ ထပ္ေစာင့္ၿပီး တံမ်က္လွဲ ပံုေဖာ္ရပါမယ္။

11. Cure and seal the concrete.
curing အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္၊ ေရေလာင္းၿပီး curing ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက၊ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးေနာက္ ၂၈ – ရက္ အထိ၊ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ၇ – ရက္ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ ေရေလာင္းၿပီး curing ျပဳ လုပ္ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးၿပီးျခင္း မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ ဦးစြာ curing ျပဳ လုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပညာရွင္ပီပီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္၊ အထဲကေရကလည္း အျပင္ထြက္မသြားေစေသာ အျပင္ကေရက လည္း အထဲ ဝင္မလာေစႏိုင္ေသာ၊ sealing – ေခၚ၊ ေရလံုေစတပ္ေသာ၊ အတားအဆီးကို၊ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းၿပီးလ်င္ၿပီးျခင္း၊ ေဆာလ်က္စြာ ေဆာင ရြက္သင့္ပါသည္။

12. Maintain your concrete.
ေ လာင္းထားေသာကြန္ကရစ္သည္၊ ေကာင္မြန္ေနပါသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း၊ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းဘို႔ လိုအပ္ပါ သည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ဆပ္ျပာရည္ျဖင့္ ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာေပးျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္သည့္ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းကို ျမင္ရေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ၅ – ႏွစ္တႀကိမ္ေလာက္ seal coat တင္ေပးမည္ဆိုပါက ကြန္ကရစ္အသားထည္ပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မူရင္း》 credit(construction engineer course)