ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္ ကိုကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳတက္ေအာင္

ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္ ကိုကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳတက္ေအာင္

Ctrl + A = စာမ်ားအားလုံးအား Select မွတ္ျခင္း။
Ctrl + C = မိမိလုိခ်င္ေသာ စာအား Select မွတ္ၿပီး Copy ပြားျခင္း။
Ctrl + V = မိမိလုိခ်င္ေသာ စာအား Select မွတ္ၿပီး မိမိထားျခင္ေသာ ေနရာတြင္ Paste လုပ္ျခင္း။
Ctrl + P = Print ေခၚျခင္း။
Ctrl + S = Save ျခင္း။
Ctrl +Z = မူလျပန္ေခၚျခင္း စာအား။ Undo
Ctrl + Y = ေရာက္ရွိၿပီးေသာ ေနရာသုိ႕ သြားေရာက္ျခင္း။ (စာစီရာတြင္) Redo
Ctrl + F3 = Define Name
Ctrl + F4 = Close (စာဖုိင္အား ပိတ္ျခင္း)
Ctrl + F5 = XL; Restore and Window Size
Ctrl + F7 = Move Window
Ctrl + F8 = Resize Window
Ctrl + F9 = Miniize Workbook
Ctrl + F10 = Maximize or restore window
Ctrl + F12= File Open
Ctrl +F1 = Insert Chart
Ctrl +n = Create New
Ctrl + O = Open
Ctrl + W = Close
Ctrl +k = General

Ctrl + Q =quite / exit
Ctrl + E = edit / modify
Ctrl + T = Character
Ctrl + M = Setup / odify
Crl + i = tabs / indents
Ctrl + plus or minus = Zoom in/out
Ctrl + 1 = actual Size
Ctrl +2 = 200% View
Ctrl + 4 = 400% View
Ctrl + 5 = 500% View
Ctrl + 7 = 75% View
Ctrl + 0 = Fit in window
Ctrl +3 = Define (Text)
Ctrl + } = Object / text
Ctrl + B = Bold (စာလုံးအမည္းေရာင္ေျပာင္းျခင္း) ေခါါင္းစဥ္
Ctrl + I = Italic စာလုံးအေစာင္း
Ctrl + U = Underline (မ်ဥ္းေၾကာင္းတားျခင္း)
Ctrl + J = Force Justify (စာပုိဒ္အတြက္)
Ctrl + L = Align Left (စာအား ဘယ္သုိ႕ညွိျခင္း
Ctrl + R = Align Right (စာအား ညာသုိ႕ ညွိျခင္း)
Ctrl + E = Align Center (စာအား အလယ္ဗဟုိသုိ႕ ေရြ႕ျခင္း)

Credit:xyznewsuu