စာသင္ၾကားနည္း (၂၁)နည္း

စာသင္ၾကားနည္း (၂၁)နည္း

*

၁ ။ စာသင္ခန္းအတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနည္း
( Questioning Method )

၂ ။ ပံုေျပာသင္ျပနည္း
( Story-Telling Method )

၃ ။ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းနည္း
( Lecture Discussion Method )

၄ ။ ပံုျပင္ျဖတ္ဆက္နည္း
( Strip-Story Method )

၅ ။ သ႐ုပ္ျပသင္ၾကားနည္း
( Demonstration Method )

၆ ။ ျခံဳယူဆင္ျခင္နည္း
( Inductive Approach Method )

၇ ။ ျပႆနာေျဖ႐ွင္းနည္း
( Problem Solving Method )

၈ ။ ႐ွာေဖြေတြ႔ရိွျခင္းနည္း
( Discovery Method )

၉ ။ စူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္းနည္း
( Inquiry Learning Method )

၁၀ ။ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းနည္း
( Observation Method )

၁၁ ။ သ႐ုပ္ေဆာင္သင္ၾကားနည္း
( Role Playing Method )

၁၂ ။ ဉာဏ္ဖြင့္ေဆြးေႏြးနည္း
( Brainstoming Method )

၁၃ ။ ပူးေပါင္းပါဝင္သင္ၾကားနည္း
( Co-operative Learning Method )

၁၄ ။ အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးနည္း
( Fish-Bowl Technique Method )

၁၅ ။ ႏွစ္ေယာက္တစ္တဲြ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုနည္း
( Dyadic Exchange Method )

၁၆ ။ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းသံုး၍သင္နည္း
( Laboratory Technique Method )

၁၇ ။ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းနည္း
( Field Trip Method )

၁၈ ။ သဏၭာန္တူ သ႐ုပ္ေဆာင္ကစားနည္း
( Simulation and Games Method )

၁၉ ။ အမ်ားသေဘာတူအုပ္စုဖဲြ႔ျဖစ္စဥ္နည္း
( Nominal Group Process Method )

၂၀ ။ အေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္ သင္ယူနည္း
( Experiential Learning Method )

၂၁ ။ ေတြး-တဲြ-မွ်ေဝသင္နည္း
( Think-Pair-Share Method )

ေက်ာင္းဆရာဆိုမွေတာ့ ဒီသင္ၾကားနည္း
(၂၁) နည္းကို လက္ေတြ႕ က်င့္ၾကံအသံုးျပဳ၍
ေနာက္ထပ္ သင္နည္းေတြကိုလည္း ေလ့လာေနရမွာပဲ။

Credit:အညတရလူသား